Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 15:59:45
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
151 anuncis
Aprovació padrons primer semestre 2017 Exp 2601-125938
23/03/2017 14:13 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons de l'Impost de béns immobles, Taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombreries i Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2016

Termini d'exposició: Fins el dia 5 de juny de 2017

Agència Tributària - Dependència Regional de Recaptació
22/03/2017 13:38 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Subhasta núm. S2017R0886001004 dimanant d'expedient administratiu de constrenyiment. (Ref. interna 14/2017)

Termini d'exposició: Fins el 18 de maig de 2017

Documents associats:
Agencia Tributaria - Dependencia Regional de Recaudación
22/03/2017 13:40 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Subasta nº S2017R0886001004 dimanante de expediente administrativo de apremio. (Ref. interna 15/2017)

Termini d'exposició: Hasta el 18 de mayo de 2017

Documents associats:
Citació per compareixença en procediments de recaptació
22/03/2017 12:52 - Registre de publicació

Categoria: Tresoreria

Anunci de notificació de 6 de març de 2017 en procediments de recaptació. Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies anturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Modificació del Decret d'Alcaldia de 3 de març de 2017, de Cartipàs Municipal
22/03/2017 10:33 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Règim de dedicació de la consellera María Elisa Vedrina Conesa
16/03/2017 10:03 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de data 6 de març de 2017, pel qual s'estableix que la consellera María Elisa Vedrina Conesa exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Citació per compareixença exp. 2601-125703
09/03/2017 13:42 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Liquidacions corresponents a altes de 2016 d’Ibi, Brossa i Guals 2016IU05L , 2016BA02L, 2016GU04L, addicional de Guals 2016GU06L, liquidacions de baixes d’IBI 2016IU19L i 2016IU16L i liquidacions de baixes de brossa 2016BA11L, 2016BA14L

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Anunci aprovació del projecte refós de l'anella mediterrània dels Jocs del Mediterrani del 2017
07/03/2017 12:03 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació del projecte refós de l'anella mediterrània dels Jocs del Mediterrani del 2017

Termini d'exposició: Indefinit

Règim de dedicació del conseller José Juan Acero de Dios
31/01/2017 15:58 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de 26 de gener de 2017, pel qual s'estableix que el conseller José Juan Acero de Dios exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Tribunal del Jurat
25/01/2017 08:43 - Registre de publicació

Categoria: Població

Llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2017-2018.

Termini d'exposició: fins el 31/12/2018


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica