Tràmits en matèria d'obres

Benvinguts a la seu electrònica en matèria d’obres de l’Ajuntament de Tarragona que té com a objectiu facilitar al ciutadà la comprensió i tramitació dels diferents procediments.

A continuació es mostren tots els tràmits i gestions necessaris per a la realització de qualsevol tipus d’obra que calgui efectuar a la ciutat. En funció del tipus d’obres que es vulgui executar s’haurà de sol·licitar llicència o bé presentar una comunicació d’obres o declaració responsable.

La persona interessada en realitzar qualsevol tipus d’obra ha d’identificar quin es el tràmit a realitzar en cada cas, que dependrà de la classe de treballs que s’hagin de portar a terme:

LLICÈNCIA D’OBRES

És l’autorització que dona l’administració municipal per a l’execució d’obres amb el grau més elevat de complexitat. La persona interessada haurà de sol·licitar la llicència d’obres i esperar a rebre la notificació de l’autorització municipal per tal de poder iniciar-les. Els tipus d’obres subjectes a aquest règim són:

 • Les obres de nova planta.
 • Les obres de reforma i ampliació, quan es pretén reformar un immoble existent implicant augment de volum o de superfície edificada.
 • Les obres de rehabilitació integral.
 • Les obres i treballs dins del conjunt històric de la Part Alta, als edifici sotmesos a algun tipus de protecció patrimonial o cultural i als que es realitzin en els nuclis històrics de Ferran i Monnars.
 • Les obres que impliquin qualsevol tipus d’excavació.
 • Les obres d’enderroc total o parcial d’edificacions.
 • Les obres de modificació de façanes d’edificis (exceptuant intervencions de reparació, conservació i manteniment).
 • Les llicències d’usos i obres provisionals.
 • Els projectes d’actuació específica (obres d’interès públic situades en sòl no urbanitzable).
 • Llicències per a rases i canalitzacions a la via pública.

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

Comunicació de determinades obres i treballs que no estan subjectes a la concessió de llicència urbanística ni al règim de declaració responsable. La persona interessada un efectuada correctament la comunicació es trobarà facultada per realitzar les obres.

Les actuacions es divideixen en tres grups segons la complexitat o la participació de tècnics competents:

 • Grup 1: Obres o actuacions de menor complexitat i que no requereixen la intervenció de cap facultatiu competent:
  • Treballs de neteja, desbrossat i jardineria que no comportin la tala d’arbres.
  • Reparació o substitució de conductes d’instal·lacions, desguassos, claveguerams o assimilables, tant interiors com exteriors, que no afectin cap element estructural de l’edifici ni a la via pública.
  • Instal·lació de mòduls prefabricats provisionals d’obra i/o tanques de precaució d’obres que no estiguin ubicats a la via pública.
  • Reparació de tanques i murs.
  • Execució d’obres en locals no destinats a habitatge que no modifiquin forats arquitectònics.
  • Conservació i manteniment de façanes, celoberts o patis de ventilació, a partir d’una alçada inferior o igual a l’equivalent a planta baixa més dues plantes pis, sense que s’intervingui en cap element estructural. En el cas dels celoberts i patis de ventilació l’alçada es compta des del paviment d’aquest pati o celobert. No es permeten ocupacions de via pública superiors a 48 hores
  • Treballs de reforma de cuines i banys d’habitatges que no modifiquin la distribució o condicions d’habitabilitat preexistents d’acord amb la normativa d’habitabilitat vigent
  • Treballs consistents en arrebossats, enguixats, enrajolats, paviments, aplacats, pintats, modificació d’instal·lacions o similars d’habitatges en els que no es modifiquin les condicions d’habitabilitat d’acord amb la normativa d’habitabilitat vigent. També s’inclouen parts comunitàries d’un edifici, tant interiors com exteriors, quan no s’intervingui en cap element estructural
  • Obres de reforma de vestíbuls d’edificis que modifiquin graons o rampes d’accés sense tocar cap element estructural
  • Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes, reixes i similars en obertures d’edificacions, mantenint les característiques i color de les existents al parament.
  • Col·locació o enretirada de rètols plafó d’acord amb l’Ordenança Reguladora de els Instal·lacions i Activitats Publicitàries
  • Reparacions no estructurals de cobertes i terrats
 • Grup 2: Obres o actuacions de major complexitat i que requereixen la intervenció d’un facultatiu competent i precisen de l’aportació d’un projecte tècnic o memòria:
  • Obres de reforma d’edificis, que no afectin al conjunt del sistema estructural, en els quals no es modifiqui les façanes, no es produeixi cap variació volumètrica, ni el canvi a ús residencial.
  • Conservació i manteniment de façanes, celoberts o patis de ventilació amb una alçada superior a planta baixa més dos plantes pis. Reparació de façanes de qualsevol alçada. En el cas de celoberts i patis de ventilació l’alçada es compta des del paviment d’aquest pati o celobert. No estan incorporades en aquest supòsit les modificacions de façana entenent-se com a tals les que comportin l’execució de noves obertures o el canvi substancial del material de revestiment. No es permeten ocupacions de via pública per períodes de temps superiors a 48 hores.
  • Construcció, instal·lació i reparació de tanques i murs que no impliquin l’excavació de nous fonaments
  • Instal·lació d’ascensors en edificis existents, amb les següents condicions: 1. Que no impliqui augments volumètrics. 2. Que no impliqui excavació de fonaments. 3. Que no s’afecti l’estructura de l’edifici.
 • Grup 3: Obres o actuacions que per la seva naturalesa no es poden incloure en cap dels supòsits dels grups 1 i 2 i que també precisen de l’aportació de documentació tècnica.
  • Actes que es dugin a terme en sòl no urbanitzable i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica.
  • Canvi d’ús dels edificis i instal·lacions.
  • Instal·lació d’elements publicitaris.
  • Primera utilització i ocupació dels edificis i de les construccions.
  • Comunicació de projectes d’execució.
  • Instal·lació de grua fixa.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

És el règim d’intervenció administrativa mitjançant el qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa d’aplicació per realitzar l’actuació que pertoqui.

En l’actualitat en el règim de declaració responsable es troben incloses les següents intervencions:

 ALTRES TRÀMITS

Sense que es pugin incloure en cap dels tres règims anteriors, també es troben disponibles els següents tràmits:

 • Accés a informació de llicències d’obres: Té com a objectiu facilitar a les persones interessades el coneixement de diferent informació relacionada amb els expedients d’obres.
 • Comunicació d’actuacions d’urgència: Té com a objecte la comunicació per part de les persones interessades de l’execució de les mesures indispensables que s’han de realitzar amb caràcter immediat per tal d’evitar riscos a les persones i/o a les coses.

Més informació

Departament de llicències d'obres
Ajuntament de Tarragona

Rambla Nova, 59
43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 100