Data i hora oficial: dimarts 25 de juny de 2019, 06:05:44
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
161 anuncis
Anunci d'inici d'expedient per atorgar llicència per l'explotació del servei de tren turístic a la ciutat de Tarragona
22/05/2019 12:28 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Citació per compareixença en procediments de recaptació
17/05/2019 14:28 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 7 de maig de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Llicència ambiental
15/05/2019 14:23 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Sol.licitud de llicència ambiental per al canvi substancial consistent en l'ampliació de l'activitat de gestió de residus amb la valorització de residus perillosos situada al Pol. Ind. Francolí, parc. 28, nau A, a nom de TARRAGONESA DE HIERROS Y METALES RR SL.

Termini d'exposició: 20 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Tresoreria General de la Seguretat Social - Direcció Provincial de Tarragona
09/05/2019 15:58 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Publicació de cartell informatiu del Conveni especial per a cuidadors no professionals. (Ref. interna 2019-10-G333)

Termini d'exposició: 01/07/2019

Anunci aprovació definitiva del projecte de renovació i mallat de canonades de fibrociment a Cala Romana
06/05/2019 13:13 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte de renovació i mallat de canonades de fibrociment a Cala Romana

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci Bases generals concursos literaris i culturals foment igualtat de dones i homes
26/04/2019 14:32 - Registre de publicació

Categoria: Acció social i polítiques d'igualtat

Anunci d'aprovació definitiva de les Bases Generals dels concursos literaris i culturals de l'ajuntament de Tarragona per al foment de la igualtat de dones i homes

Termini d'exposició: Indefinit

Aprovació justificants subvencions 2018
26/04/2019 09:37 - Registre de publicació

Categoria: Entitats ciutadanes i participació social

Aprovació dels justificants de les subvencions atorgades a les entitats ciutadanes durant l'any 2018.

Termini d'exposició: 2 mesos

Regulació instal·lació taules informatives durant campanyes electorals
17/04/2019 14:47 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Regulació de l'ocupació de la via pública amb la instal·lació de taules informatives per part de les candidatures, coalicions i/o partits polítics que es presentin a properes eleccions.

Termini d'exposició: Indefinit

Sant Jordi 2019 autoritzacions definitives
17/04/2019 14:02 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Anunci d'informació pública aprovació inicial modificació de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres
09/04/2019 08:42 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci d'informació pública de l'acord del Consell Plenari per aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.

Termini d'exposició: 30 dies, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a l'últim dels diaris oficials en què s'insereixi (BOPT i DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la corporació


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica