Data i hora oficial: dilluns 22 de abril de 2019, 08:36:41
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
164 anuncis
Citació per compareixença: Exp 2611-1358_Liquidacions
29/03/2019 08:27 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Publicació corresponent a les liquidacions emeses durant el 2n semestre de 2018 d’Ibi, i Brossa i guals amb ID valor: 2018IU02L , 2018IU03L, 2018IU06L, 2018IU07L, 2018IU08L, i 2018BA04L, 2018BA06L, 2018GU05L, 2018GU07L.

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la publicació al BOE

Aprovació Plànol de delimitació de franges de seguretat
26/03/2019 14:32 - Registre de publicació

Categoria: Seguretat ciutadana

Plànol de delimitació per tal d'identificar i definir característiques de les franges de seguretat, per a la prevenció dels incendis forestals, dins del terme municipal de Tarragona (2019/2/P141)

Termini d'exposició: 20 dies

Anunci informació pública
26/03/2019 14:12 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Sol.licitud de llicència ambiental per part de FRUPORT TARRAGONA SL per a la implantació de l'activitat de recepció, conservació i expedició comerç a l'engròs de fruites, verdures i productes peribles, situada al Moll de Rioja, del Port de Tarragona.

Termini d'exposició: 20 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Pla parcial urbanístic 43 Mas d'en Sorder (PPU-43), promogut per la mercantil Mas Maneguet SA
26/03/2019 14:07 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 45 dies hàbils

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 15.03.2019, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva del Pla caldrà que siguin esmenades totes les consideracions que deriven dels informes emesos pels diferents serveis municipals.

Es sotmet el referit pla acompanyat de l'Estudi Ambiental Estratègic a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies hàbils.

Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla que es delimita en el Plànol I-19 que consta en el projecte

Citació per compareixença en procediments de recaptació
26/03/2019 14:07 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 25 de març de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
22/03/2019 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 21 de març de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci referent a la nova ordenació del trànsit del carrer Vint-i-sis de Bonavista
22/03/2019 11:06 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, de 20 de març de 2019, pel qual s'aprova la nova ordenació del trànsit del carrer Vint-i-sis de Bonavista, tram comprès entre el carrer Dos i la rotonda del carrer Quinze, i els carrers Set i Vuit, entre el carrer Vint-i-sis i el carrer Vint-i-dos, i el carrer Dos, entre el carrer Vint-i-sis i el carrer Vint-i-tres Baixa.

Termini d'exposició: 1 mes

Bases concurs d'idees imatge gràfica Sant Magí 2019
20/03/2019 14:36 - Registre de publicació

Categoria: Lleure, cultura i festes

Termini d'exposició: fins al 7 de maig de 2019

Anunci informació pública projecte actuació específica
15/03/2019 09:41 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Exp.2019/93/O243 Llicències d'Obres. Anunci informació pública per aprovació projecte actuació específica, sol·licitat per Agrocamping SL, per a l'estesa de línia aèria fina nou CT als terrenys entre ct.N-340 i FFCC Tarragona-Barcelona al polígon 46, parcel.la 30 de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes a partir de l'endemà de la publicació al BOPT

Exp 2601-151322: Citació als interessats per compareixença
12/03/2019 14:56 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp 2601-151322: Citació als interessats per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOE


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica