Data i hora oficial: dijous 28 de maig de 2020, 10:24:48
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
140 anuncis
Denegació i/o suspensió ocupacions a la via pública
25/03/2020 08:21 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Decret de denegació de sol·licituds presentades per a ocupar la via pública afectades per l'estat d'alarma; deixar en suspens la possibilitat d'autoritzar d'altres més enllà i dur a terme l'organització d'esdeveniments com Fira d'Abril i Sant Jordi, fins a disposar de més informació sobre l'evolució de la pandèmia actual.

Termini d'exposició: 3 mesos

Anunci Exp. 2019/107/O275
24/03/2020 11:36 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Sol.licitud per part de GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SERVICIO SLU, la revisió de la llicència ambiental atorgada per l'activitat d'estació de servei ubicada a l'Autopista AP-7, km .237 direcció nord "Àrea de Servei el Mèdol".

Termini d'exposició: 10 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Adhesió al “manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus"
24/03/2020 11:36 - Registre de publicació

Categoria: Altres

Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Tarragona al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”

Termini d'exposició: 3 mesos

Exp. 2601-164406: Anunci matrícula exposició IAE
13/03/2020 11:20 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Exp. 26010000164406

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOP

Notificació infructuosa PPU 1 Av. Andorra
10/03/2020 13:30 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació infructuosa en l'expedient relatiu a les operacions registrals prèvies a la Regularització de límits del sector PPU 1 Av. Andorra.

Termini d'exposició: 1 mes

Citació per compareixença en procediment de recaptació
09/03/2020 14:15 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 2 de març de 2020 en prodeciment de recaptació. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/03/2020 14:15 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 2 de març de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificar per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Esmenar l'errada material del projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra
06/03/2020 14:40 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2020, va acordar, entre d’altres subsanar l’errada material detectada en el projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra, en el document del compte de liquidació provisional que consisteix en què a la finca núm. 277 consta que es correspon amb la finca registral 8.340 quan en realitat ha de dir que es tracta de la finca registral núm. 39.289, i esmenar també la seva titularitat. I en canvi en la relació de finques de l’annex 1 de dit projecte es troben consignades les dades correctament

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació constitució Junta Compensació PAU 24b
06/03/2020 14:35 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Per decret de l’alcaldia de 4 de març de 2020 s'ha resolt, entre d’altres, aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació PA-24b del POUM de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci aprovació inicial del projecte de caldera de biomassa a la piscina olímpica de l'Anella Mediterrània
06/03/2020 14:35 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació inicial del projecte de caldera de biomassa a la piscina olímpica de l'Anella Mediterrània

Termini d'exposició: 30 dies hàbils


Seu Electrònica