Data i hora oficial: dijous 27 de febrer de 2020, 20:25:20
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
131 anuncis
Pla de Millora Urbana 34 Gimnàstic de Tarragona - Arrabassada
27/02/2020 11:13 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Pla de Millora Urbana aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14.02.2020, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva caldrà que siguin esmenades totes les prescripcions, condicions i consideracions que s'han apuntat a la part expositiva de l'acord i que deriven dels informes emesos pels organismes sectorials i els diferents serveis municipals.

Així mateix, la Junta de Govern Local ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla de Millora  Urbana 34 que es delimita en el Plànol S-01.

Citació per a notificació per compareixença
27/02/2020 11:08 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació d’actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Citació per a notificació per compareixença
27/02/2020 11:08 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Pla especial urbanístic de canvi d'ús d'una finca municipal qualificada d'equipament escolar, ubicada al c/ Mercè Rodoreda núm. 19
26/02/2020 14:03 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Termini d'exposició: 1 mes

Pla especial urbanístic aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 07.02.2020, amb la determinació que abans de l'aprovació definitiva es fonamenti la manca d'efectes significatius sobre el medi.

Així mateix, s'ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.

Anunci Llicència Espectacles
26/02/2020 08:23 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Sol.licitud per a la implantació de l'activitat de llits elàstics amb zona de bar ubicada a l'Autovia de Salou-Tarragona, núm. 13 naus 2 i 4, per part de ELASTIC JUMP TARRACO SL

Termini d'exposició: 20 dies des del següent al de la publicació al BOP

Avocació de les competències delegades en el tinent d'alcalde, Sr. Jordi Fortuny Guinart
25/02/2020 12:53 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Avocar les competències que havien estat delegades en el conseller, Sr. Jordi Fortuny Guinart, amb efectes des del dia d'avui i únicament mentre duri l'absència del Sr. Fortuny.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Citació per a notificació per compareixença
25/02/2020 12:23 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació d’actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Baixa per caducitat del padró 101BBC.120
21/02/2020 14:23 - Registre de publicació

Categoria: Població

Donar de baixa per caducitat del padró municipal d'habitants, segons fitxer INE 101BBC.120

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

colònies gats ferals
20/02/2020 14:08 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

Decret deixant sense efectes, amb caràcter definitiu, les condicions que han de regir l'autorització de colònies de gats ferals al terme municipal, aprovades per decret de data 15/3/2019.

Termini d'exposició: 45 dies hàbils

Documents associats:
Anunci Llicència Ambiental
20/02/2020 09:58 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Sol.licitud per part del Sr. Juan Ruiz Gomez de llicència ambiental per a la implantació de l'activitat de taller de xapa i pintura de vehicles situada al c/Granit, 16 parc. 61 nau 4 del Pol. Ind. Riu Clar.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica