Data i hora oficial: dilluns 21 de agost de 2017, 10:19:54
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Urbanisme
8 anuncis
Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra
21/08/2017 09:09 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2017, va acordar, entre d’altres, resoldre les al•legacions presentades i aprovar definitivament el projecte de reparcel•lació econòmica del polígon IV de la Móra.

Termini d'exposició: 1 mes

Incoació d'expedient d'expropiació forçosa de la finca de RC 7838703CF4583G0001ZR, situada al carrer Vint-i-sis de Bonavista
09/08/2017 13:13 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2017, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar el projecte d’expropiació forçosa de la finca RC núm. 7838703CF4583G0001ZR, situada al carrer Vint-i-sis de Bonavista, propietat d’Impames, 2000, S.L, així com, incoar expedient per l’expropiació forçosa de la finca descrita, respecte de la qual es declara la utilitat pública i la necessitat de la seva ocupació.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Incoació d'expedient d'expropiació forçosa de la finca de RC 0233610CF5503C0001IJ situada al c/ Riu Glorieta, 12 de Tarragona
09/08/2017 13:12 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar el projecte d’expropiació forçosa de la finca de RC núm. 0233610CF5503c0001IJ, situada al carrer Riu Glorieta, 12 propietat de Miquel Carré Aguiló, i els germans Joaquin, Maria Rosario i Maria Teresa Pallarès Carré per estar destinats part dels terrenys en el POUM a sistema viari clau 5, així com, incoar expedient per l’expropiació forçosa de la finca descrita, respecte de la qual es declara la utilitat pública i la necessitat d'ocupació.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit de la finca situada a l’avinguda Catalunya núm. 50
04/08/2017 13:52 - Registre de publicació

El Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2017, ha acordat assumir la Modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit de la finca situada a l’avinguda Catalunya núm. 50, i aprovar-la inicialment, així com la suspensió preceptiva de conformitat amb l'art. 73.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud
04/08/2017 13:51 - Registre de publicació

El Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2017, ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud, redactada pel Servei de Coordinació d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal amb l’objecte de modificar les determinacions de l’Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1, Pla parcial urbanístic 40 i Polígon d’actuació urbanística 58a
04/08/2017 13:50 - Registre de publicació

El Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2017, ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM amb l’objecte de modificar les determinacions de l’Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1 (PPU-01), Pla parcial urbanístic 40 (PPU-40) i Polígon d’actuació urbanística 58a (PA-58a), redactat de forma conjunta el servei de Coordinació d’Urbanisme i el servei de Planejament Urbanístic.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Informació pública de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació del Pla parcial urbanístic 1, Av. d'Andorra
26/07/2017 13:26 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 13 de juliol de 2017, va acordar, entre d'altres, aprovar inicialment els Estatuts i Bases d'actuació del Pla parcial urbanístic 1, Av. d'Andorra, presentats a tràmit per Inmocriteria Caixa SAU, que incorporen les esmenes assenyalades en l'informe emès per la cap de servei de Gestió Urbanística de data 15 de juny de 2017, i sotmetre'ls al tràmit d'informació pública.

Termini d'exposició: 1 mes

Suspensió de la tramitació de noves llicències, comunicats o declaracions responsables d'activitats relacionades amb els usos de restauració, recreatiu, musical i de lleure a l'àmbit de la Part Alta
27/12/2016 14:36 - Registre de publicació

Acord del Consell Plenari de data 23.12.16

Termini d'exposició: 1 any


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica