Data i hora oficial: dissabte 28 de març de 2020, 18:22:00
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Urbanisme
5 anuncis
Notificació infructuosa PPU 1 Av. Andorra
10/03/2020 13:30 - Registre de publicació

Notificació infructuosa en l'expedient relatiu a les operacions registrals prèvies a la Regularització de límits del sector PPU 1 Av. Andorra.

Termini d'exposició: 1 mes

Esmenar l'errada material del projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra
06/03/2020 14:40 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2020, va acordar, entre d’altres subsanar l’errada material detectada en el projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra, en el document del compte de liquidació provisional que consisteix en què a la finca núm. 277 consta que es correspon amb la finca registral 8.340 quan en realitat ha de dir que es tracta de la finca registral núm. 39.289, i esmenar també la seva titularitat. I en canvi en la relació de finques de l’annex 1 de dit projecte es troben consignades les dades correctament

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació constitució Junta Compensació PAU 24b
06/03/2020 14:35 - Registre de publicació

Per decret de l’alcaldia de 4 de març de 2020 s'ha resolt, entre d’altres, aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació PA-24b del POUM de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes

Pla de Millora Urbana 34 Gimnàstic de Tarragona - Arrabassada
27/02/2020 11:13 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Pla de Millora Urbana aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14.02.2020, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva caldrà que siguin esmenades totes les prescripcions, condicions i consideracions que s'han apuntat a la part expositiva de l'acord i que deriven dels informes emesos pels organismes sectorials i els diferents serveis municipals.

Així mateix, la Junta de Govern Local ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla de Millora  Urbana 34 que es delimita en el Plànol S-01.

Pla especial urbanístic de canvi d'ús d'una finca municipal qualificada d'equipament escolar, ubicada al c/ Mercè Rodoreda núm. 19
26/02/2020 14:03 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Pla especial urbanístic aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 07.02.2020, amb la determinació que abans de l'aprovació definitiva es fonamenti la manca d'efectes significatius sobre el medi.

Així mateix, s'ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica