Data i hora oficial: diumenge 19 de maig de 2019, 22:42:06
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Urbanisme
4 anuncis
Llicència de parcel·lació urbanística concedida per resolució del conseller de l'Àrea de Territori en data 02.05.2019
13/05/2019 13:43 - Registre de publicació

Concessió de llicència de parcel·lació urbanística a l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) per tal de dividir la finca registral núm. 18.828, en les finques 110-113, 114-115, 116-123, 124, 125-126, 127-128 i 135 del SAE Riu Clar, a la vista del projecte presentat en data 04.04.2019.

Termini d'exposició: 1 mes

Projecte d'Urbanització del PA 102 Parcel·les Iborra
06/05/2019 13:33 - Registre de publicació

Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de 04.04.2019

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Documents associats:
Modificació puntual del POUM de l'art. 188 de les Normes Urbanístiques, el qual regula les condicions d'edificació i d'ús de la clau 14a1
16/04/2019 08:07 - Registre de publicació

Aprovació inicial per acord del Consell Plenari de data 01.04.2019. Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o d'usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial segons disposa l’art. 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, pel termini de dos anys en l’àmbit objecte de la modificació que es delimita en els plànols de la sèrie I1 i sèrie I2 del projecte (Plànol índex dels enquadraments en les sèries de plànols on es reflecteixen els àmbits objecte de la modificació puntual, que es complementa amb els plànols on se situen totes les zones classificades de sòl urbà i qualificades amb la clau 14a1).

Termini d'exposició: 1 mes

Pla parcial urbanístic 43 Mas d'en Sorder (PPU-43), promogut per la mercantil Mas Maneguet SA
26/03/2019 14:07 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 45 dies hàbils

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 15.03.2019, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva del Pla caldrà que siguin esmenades totes les consideracions que deriven dels informes emesos pels diferents serveis municipals.

Es sotmet el referit pla acompanyat de l'Estudi Ambiental Estratègic a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies hàbils.

Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla que es delimita en el Plànol I-19 que consta en el projecte


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica