Data i hora oficial: dimarts 17 de octubre de 2017, 03:51:10
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Urbanisme
4 anuncis
Incoació d'expedient d'expropiació forçosa de la parcel.la 111 del polígon 14, situada a la zona de Les Gavarres
16/10/2017 14:58 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2017 va adoptar, entre d’altres, l’acord, que s’ha subsanat per una errada material per la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2017, d’aprovar el projecte d’expropiació forçosa de la finca RC núm. 43048A014001110000TA, que es correspon amb la parcel•la 111 del polígon 14, situada a la zona de les Gavarres, així com, incoar expedient per l’expropiació forçosa de la finca descrita respecte de la qual es declara la utilitat pública i la necessitat de la seva ocupació, i aprovar la relació de béns i drets afectats.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Anunci de notificació individual per notificació infructuosa en el PAU 102 Parcel·les Iborra
05/10/2017 12:29 - Registre de publicació

Anunci de notificació individual per notificació infructuosa de l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2017 d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU 102, Parcel·les Iborra.

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci de notificació individual per notificació infructuosa en el PPU 10, Autovia de Reus
27/09/2017 09:21 - Registre de publicació

Anunci de notificació individual per notificació infructuosa en l'expedient per l'aprovació inicial per la Junta de Govern Local d'1 de juny de 2017, dels Estatuts de l'Associació administrativa de cooperació definitiva del PPU 10, Autovia de Reus, i sotmetre'ls al tràmit d'informació pública.

Termini d'exposició: 1 mes

Suspensió de la tramitació de noves llicències, comunicats o declaracions responsables d'activitats relacionades amb els usos de restauració, recreatiu, musical i de lleure a l'àmbit de la Part Alta
27/12/2016 14:36 - Registre de publicació

Acord del Consell Plenari de data 23.12.16

Termini d'exposició: 1 any


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica