Data i hora oficial: dimarts 01 de desembre de 2020, 03:37:57
Sincronitza Interrupcions
Urbanisme
7 anuncis
Projecte de reparcel·lació del PPU 1 Av. Andorra i operacions registrals prèvies.
27/11/2020 14:15 - Registre de publicació

El decret d'Alcaldia de 13 de novembre de 2020 resol, entre d'altres, aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del PPU 1, Av. Andorra, i sotmetre’l a informació pública.

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació del Projecte d'Urbanització del PA58a
27/11/2020 14:15 - Registre de publicació

Per decret de l’Alcaldia de data 25.11.2020, s’ha resolt aprovar inicialment la Modificació del Projecte d'urbanització del PA58a que redefineix la distribució del servei de subministrament elèctric del sector i que consta de la següent documentació: -Separata annexa al projecte d'urbanització del PA58a -Memòria tècnica del projecte d'execució nova LSMT i nou CT 11241 -Plànols de projecte d'execució nova LSMT i nou CT 11241 -Memòria tècnica de projecte de legalització de nova xarxa subterrània BT de CT 111241 -Plànols de projecte de legalització de nova xarxa subterrània BT de CT 111241

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Actes d’expropiació de la finca del carrer Armanyà, 22
19/11/2020 08:15 - Registre de publicació

L’Alcaldia, per decret de 16 de novembre de 2020, ha resolt, entre altres, fixar el dia 3 de desembre de 2020 per formalitzar les actes de pagament de la resta del preu just per l’expropiació de la finca del carrer Armanyà, 22, i citar als propietaris.

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació 2 del Pla parcial urbanístic 1 Av. Andorra
12/11/2020 14:50 - Registre de publicació

Aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 6 de noviembre de 2020

Termini d'exposició: 1 mes

Igualment, s’ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l’àmbit del Pla parcial urbanístic 1- Av. Andorra” que es delimita en el plànol Plànol I-01 “Situació”.

Tot això sens perjudici que es puguin tramitar els instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada aprovat definitivament de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme

Documents associats:
Suspensió de llicències als sòls previstos com a espais lliures al camí Ermita de la Salut, entre el Pla de Millora Urbana 14 i l’antic Pla Parcial 19, anomenat Zona dels Músics
29/10/2020 12:33 - Registre de publicació

Aprovació per acord del Consell Plenari de data 23 d'octubre de 2020

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Projecte de reparcel·lació PPU-62, Sector Culubret
29/10/2020 12:33 - Registre de publicació

Per decret de l’alcaldia de 19 d’octubre de 2020 s’ha resolt, entre d’altres, aprovar inicialment el Text refós del projecte de reparcel•lació del PPU-62, Sector Culubret, i sotmetre’l a informació pública.

Termini d'exposició: 1 mes

Pla especial per a la implantació d'un centre de culte religiós a l'edifici Sant Andreu, esc. C, locals 1 i 4 de Sant Pere i Sant Pau
27/10/2020 11:38 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Pla especial aprovat definitivament per acord del Consell Plenari de data 29.09.2020

Documents associats:

Seu Electrònica