Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 15:50:42
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Urbanisme
8 anuncis
Aprovació definitiva del Pla especial per a l'ampliació d'usos d'un equipament existent en els terrenys de l'església de Sant Antoni de Pàdua Pares Caputxins, promogut per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
26/04/2017 08:18 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació per acord del Consell Plenari de data 17 de març de 2017

Documents associats:
"Modificació puntual de l'agenda econòmica i objectius del POUM de Tarragona, relativa al sector del PMU 34, Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada"
30/03/2017 11:03 - Registre de publicació

El Consell Plenari, en la sessió ordinària del dia 17.03.2017, ha adoptat l'acord d'assumir la "Modificació puntual de l'agenda econòmica i objectius del POUM de Tarragona, relativa al sector del PMU 34, Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada", consistent en la modificació de l'agenda, dels objectius i concreció dels estàndards urbanístics de la fitxa normativa del POUM, que substitueix el document que va ser objecte d'aprovació inicial en data 02.09.2016, i aprovar-la inicialment.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Suspensió de la tramitació de noves llicències, comunicats o declaracions responsables d'activitats relacionades amb els usos de restauració, recreatiu, musical i de lleure a l'àmbit de la Part Alta
27/12/2016 14:36 - Registre de publicació

Acord del Consell Plenari de data 23.12.16

Termini d'exposició: 1 any

Aprovació inicial Projecte urbanització recuperar topografia original antiga traça autovia A-7
12/09/2016 13:53 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió de data 2 de setembre de 2016, ha aprovat inicialment el "Projecte d'urbanització per a recuperar la topografia original de l'antiga traça de l'autovia A-7" de data 23 d'agost de 2016, redactat per l'Enginyer de Camins Municipal per encàrrec del Conseller de l'Àrea de Territori.

Termini d'exposició: 1 mes des de la publicació al BOPT

Documents associats:
Aprovació inicial Projecte urbanització Polígon Actuació 58a
13/09/2016 13:53 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 2 de setembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació 58a, presentat per LUVIRR SA i Iniciativas Inmobiliarias Tarraco SL, amb la determinació que en el moment de l'execució de les obres s'haurà de donar compliment al que han assenyalat els diferents serveis municipals.

Termini d'exposició: 1 mes des de la publicació al BOPT

Documents associats:
Suspensió potestativa tramitacions i llicències PMU 42 discontinu Teatre Romà
14/07/2016 13:32 - Registre de publicació

El Consell Plenari, en la sessió ordinària de data 27 de juny de 2016, ha acordat suspendre potestativament la tramitació de procediment i l'atorgament de llicències a l'àmbit del Pla de millora urbana 42 discontinu, del Teatre Romà.

Termini d'exposició: 1 mes des de la publicació al BOPT

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 140 de data 22 de juliol de 2016

Acta pagament expropiació finca carrer Vint-i-sis, 4 Bonavista
07/05/2015 13:57 - Registre de publicació

Anunci acta de pagament corresponent a l'expropiació de la finca situada al carrer Vint-i-sis núm. 4 de Bonavista.

Termini d'exposició: 5 dies naturals

Anunci de notificació a propietaris no localitzats expropiació Camp Clar
10/09/2014 14:32 - Registre de publicació

Anunci de notificació individual als titulars que han resultat absents i desconeguts en el tràmit de notificació individual de l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2014, d'aprovació del projecte d'expropiació per taxació conjunta de diverses finques de Camp Clar.

Termini d'exposició: 1 mes


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica