Data i hora oficial: dimarts 26 de maig de 2020, 02:43:47
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Urbanisme
4 anuncis
Aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic 62, sector Culubret
04/05/2020 11:16 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic 62, sector Culubret per acord del Consell Plenari de data 30.09.2019.

Per resolució de data 06.04.2020 del Tinent d'Alcalde, Coordinador de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Seguretat, s'ha tingut per constituïda en la seva totalitat la garantia de la obligació d'urbanitzar del Pla parcial urbanístic.

Documents associats:
Notificació infructuosa PPU 1 Av. Andorra
10/03/2020 13:30 - Registre de publicació

Notificació infructuosa en l'expedient relatiu a les operacions registrals prèvies a la Regularització de límits del sector PPU 1 Av. Andorra.

Termini d'exposició: 1 mes

Esmenar l'errada material del projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra
06/03/2020 14:40 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2020, va acordar, entre d’altres subsanar l’errada material detectada en el projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra, en el document del compte de liquidació provisional que consisteix en què a la finca núm. 277 consta que es correspon amb la finca registral 8.340 quan en realitat ha de dir que es tracta de la finca registral núm. 39.289, i esmenar també la seva titularitat. I en canvi en la relació de finques de l’annex 1 de dit projecte es troben consignades les dades correctament

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació constitució Junta Compensació PAU 24b
06/03/2020 14:35 - Registre de publicació

Per decret de l’alcaldia de 4 de març de 2020 s'ha resolt, entre d’altres, aprovar la constitució de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació PA-24b del POUM de Tarragona.

Termini d'exposició: 1 mes


Seu Electrònica