Data i hora oficial: dilluns 13 de juliol de 2020, 08:53:37
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
10 anuncis
Citació per a notificació per compareixença
03/07/2020 11:28 - Registre de publicació

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Citació per a notificació per compareixença
03/07/2020 11:23 - Registre de publicació

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Citació per a notificació per compareixença
03/07/2020 11:13 - Registre de publicació

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença

Termini d'exposició: 15 dies naturals

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
03/07/2020 11:08 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 29 de juny de 2020 en procediments de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de recaptació
30/06/2020 12:23 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 18 de juny de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
05/06/2020 14:59 - Registre de publicació

Anunci de 2 de juny de 2020 en procediments de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
05/06/2020 14:59 - Registre de publicació

Anunci de 12 de març de 2020 en procediments de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
20/04/2020 12:13 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Edicte d'exposició al públic del padró del 1er semestre de 2020
31/03/2020 08:16 - Registre de publicació

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons del primer semestre de 2020 corresponents a l'Impost de vehicles de tracció mecànica i l'Impost sobre béns immobles.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Documents associats:
Exp. 2601-164406: Anunci matrícula exposició IAE
13/03/2020 11:20 - Registre de publicació

Exp. 26010000164406

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOP


Seu Electrònica