Data i hora oficial: dimarts 26 de maig de 2020, 05:44:17
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Gestió tributària i recaptatòria
6 anuncis
Anunci d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
20/04/2020 12:13 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini d'exposició: 30 dies a partir del següent de la publicació de l'anunci al BOPT

Edicte d'exposició al públic del padró del 1er semestre de 2020
31/03/2020 08:16 - Registre de publicació

Edicte d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons del primer semestre de 2020 corresponents a l'Impost de vehicles de tracció mecànica i l'Impost sobre béns immobles.

Termini d'exposició: 1 mes des de la data de publicació al BOPT

Documents associats:
Exp. 2601-164406: Anunci matrícula exposició IAE
13/03/2020 11:20 - Registre de publicació

Exp. 26010000164406

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la data de publicació en el BOP

Citació per compareixença en procediment de recaptació
09/03/2020 14:15 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 2 de març de 2020 en prodeciment de recaptació. Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE.

Citació per compareixença en procediments de recaptació
09/03/2020 14:15 - Registre de publicació

Anunci de notificació de 2 de març de 2020 en procediment de recaptació. Citació per a notificar per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per a notificació per compareixença
11/12/2019 14:56 - Registre de publicació

Anunci de notificació d'actuacions i procediments de naturalesa tributària (Inspecció Fiscal). Citació per a notificació per compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals


Seu Electrònica