Data i hora oficial: divendres 28 de abril de 2017, 15:59:36
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Empreses municipals i organismes autònoms
8 anuncis
Informació pública de l'Ordenança reguladora dels serveis funeraris de l'Ajuntament de Tarragona
Anunci data finalització termini presentació d'instàncies - borsa treball personal temporal Institut Municipal Serveis Socials de Tarragona
27/07/2016 12:52 - Registre de publicació

Termini d'exposició: indefinit

Fe d'errades - Borsa treball - Personal temporal Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST)
07/07/2016 10:01 - Registre de publicació

S'ha detectat un error en el codi IBAN del número de compte establert a la Base Quarta (Taxa dret d'examen) de les Bases publicades en data 4/07/2016, per la qual cosa es fa constar en fe d'errades, i es torna a publicar íntegrament les Bases rectificades, amb els seus corresponents annexos. Borsa de personal temporal de les següents especialitats: - Treballador/a social - Educador/a social - Agent d’acollida - Animador/a sociocultural - Auxiliar d’administració general. S'adjunten les bases i els annexos del procés selectiu. L'aportació de la titulació exigida en cada especialitat així com la relació dels mèrits (annex 7) i la seva acreditació documental no es presentaran amb la sol·licitud d'admissió, sinó que hauran de ser aportats per aquelles persones candidates que superin la fase d'oposició.

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci termini presentació instàncies - borsa treball personal temporal Institut Municipal Serveis Socials de Tarragona
Borsa treball - Personal temporal Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST)
04/07/2016 11:32 - Registre de publicació

Borsa de personal temporal de les següents especialitats: - Treballador/a social - Educador/a social - Agent d’acollida - Animador/a sociocultural - Auxiliar d’administració general. S'adjunten les bases i els annexos del procés selectiu. L'aportació de la titulació exigida en cada especialitat així com la relació dels mèrits (annex 7) i la seva acreditació documental no es presentaran amb la sol·licitud d'admissió, sinó que hauran de ser aportats per aquelles persones candidates que superin la fase d'oposició,

Termini d'exposició: Indefinit

 

 

Anunci del resultat de la fase d'avaluació directiva del procés selectiu del lloc de treball de gerència de l'EMTP, SA
Anunci exposició públic modifcació Estatuts PME
14/11/2014 15:05 - Registre de publicació

Anunci d'exposició al públic de la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona.

Termini d'exposició: 30 dies naturals

Anunci exposició públic modificació Estatuts PMT
14/11/2014 15:05 - Registre de publicació

Anunci d'exposició al públic la modificació dels Estattuts del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

Termini d'exposició: 30 dies naturals


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica