Data i hora oficial: dimarts 17 de octubre de 2017, 03:56:38
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
130 anuncis
Incoació d'expedient d'expropiació forçosa de la parcel.la 111 del polígon 14, situada a la zona de Les Gavarres
16/10/2017 14:58 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2017 va adoptar, entre d’altres, l’acord, que s’ha subsanat per una errada material per la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2017, d’aprovar el projecte d’expropiació forçosa de la finca RC núm. 43048A014001110000TA, que es correspon amb la parcel•la 111 del polígon 14, situada a la zona de les Gavarres, així com, incoar expedient per l’expropiació forçosa de la finca descrita respecte de la qual es declara la utilitat pública i la necessitat de la seva ocupació, i aprovar la relació de béns i drets afectats.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Inici d'expedient per a l'ocupació privativa d'uns despatxos de la planta 1a, edifici 1 de la Plaça Imperial Tàrraco, núm. 1 (Exp 253/2017)
Audiència prèvia al canvi de domicili d'ofici
13/10/2017 13:28 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiència prèvia al canvi de domicili d'ofici del Padró Municipal d'Habitants d'aquesta ciutat.

Termini d'exposició: 10 dies

Documents associats:
Inici d'expedient per a la concessió de l'explotació d'un tren turístic a la ciutat de Tarragona (exp. 240/2017).
11/10/2017 09:19 - Registre de publicació

Categoria: Gestió dels béns municipals

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

De comunicació a les persones sol.licitants el decret de data 10 de maig de 2017, pel qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants Exp. BPH 01/16.b (2º part)
11/10/2017 09:19 - Registre de publicació

Categoria: Població

De comunicació a les persones sol.licitants el decret de data 10 de maig de 2017, pel qual s'acorda la baixa del Padró Municipal d'Habitants. Exp. BPH 01/16.b (2 º part)

Termini d'exposició: 20 dies hàbils

Exp. 101BBC.917 Baixes per caducitat
11/10/2017 09:18 - Registre de publicació

Categoria: Població

Exp. 101BBC.917 de baixa per caducitat de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants d'aquest municipi.

Termini d'exposició: 20 dies

Anunci informació pública exp. 192/17
11/10/2017 09:06 - Registre de publicació

Categoria: Permisos i llicències

Anunci de la sol·licitud de llicència ambiental Annex II, per a la implantació de l'activitat de reciclatge de materials fabricats amb politereftatlat d'etilè (PET) - Envasos plàstics, situada al c/del Roure, 2 Polígon Entrevies, a nom de ALLPET MEDITERRANEO SL.

Termini d'exposició: 30 dies a comptar des del següent al de la publicació al BOP

Guàrdia Urbana
11/10/2017 08:56 - Registre de publicació

Categoria: Seguretat ciutadana

Edicte de 07-10-2017 de notificació a titulars de vehicles abandonats a la via pública.

Termini d'exposició: 15 dies

Guàrdia Urbana
09/10/2017 13:48 - Registre de publicació

Categoria: Seguretat ciutadana

Edicte 06-10-2017 de notificació a titulars de vehicles abandonats al dipòsit municipal.

Termini d'exposició: 15 dies

Salut Pública. Requeriment de rebut d'assegurança
09/10/2017 13:48 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

Es requereix rebut de la pòlissa d'assegurança d'animal potencialment perillós

Termini d'exposició: 30 dies


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica