Data i hora oficial: diumenge 18 de març de 2018, 22:12:32
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
132 anuncis
Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/03/2018 12:30 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 15 de març de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Aprovació padró primer semestre 2018 Exp. 2601-135790
16/03/2018 12:25 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci d'exposició al públic i de cobrament en voluntària dels padrons de l'Impost de béns immobles, Taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombreries i Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2018

Termini d'exposició: 1 mes des de la publicació al BOP

Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/03/2018 12:25 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 14 de març de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Notificació infructuosa de constitució de l'Ass. Adm. Coop. PPU 10
16/03/2018 12:20 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Notificació individual per notificació infructuosa en l'expedient per l'aprovació de la constitució de l'Associació administrativa de cooperació definitiva del PPU 10, autovia de Reus.

Termini d'exposició: 1 mes

Exp 2601-136637: matrícula IAE 2018
16/03/2018 12:15 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci matrícula IAE 2018 exp 2601-136637

Termini d'exposició: De l' 1 al 15 d' abril

Exp 2601-136637: matrícula IAE 2018

Anunci esmena error material en designació del Tribunal de selecció de l'ampliació de la borsa d'auxiliars d'informació turística
16/03/2018 11:45 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci d'esmena d'error material en la designació del Tribunal de selecció per l'ampliació de la borsa d'auxiliars d'informació turística pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: 3 mesos

Anunci data proves ampliació borsa d'auxiliars d'atenció turística
16/03/2018 08:00 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci de convocatòria al primer i segon exercici a les persones aspirants admeses definitivament al concurs lliure per a l'ampliació de la borsa d'auxiliars d'informació turística pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: 3 mesos

Anunci designació Tribunal qualificador ampliació Borsa auxiliars d'atenció turística
15/03/2018 15:00 - Registre de publicació

Categoria: Turisme

Anunci de designació del Tribunal qualificador del procés selectiu lliure de l'ampliació de la borsa d'auxiliars d'atenció turística del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, amb caràcter de personal interí o de durada determinada

Termini d'exposició: 3 mesos

Citació per compareixença en procediments de recaptació
14/03/2018 13:35 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 13 de març de 2018 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Policía Local de Gazalegas
14/03/2018 13:35 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificación de resolución recaída en expediente sancionador 1165. (Ref. interna 6/2018)

Termini d'exposició: 15 días hábiles

Documents associats:

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica