Data i hora oficial: diumenge 18 de novembre de 2018, 23:50:31
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
 
Totes
147 anuncis
Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic
15/11/2018 09:34 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Aprovació provisional de la modificació de l'apartat 9 de l'annex de tarifes de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, relatiu a la utilització de les instal·lacions dels col·legis públics a la ciutat de Tarragona.

Termini d'exposició: Trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació al BOPT

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic
15/11/2018 09:29 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Aprovació provisional de la modificació de l'apartat 8 de l'annex de tarifes de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per la prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, relatiu al Museu d'Història.

Termini d'exposició: Trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació al BOPT

Modificació Estatuts Ass. adm. coop. PPU 10
14/11/2018 14:39 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Modificació dels Estatuts de l'Associació administrativa de cooperació del PPU 10.

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació infructuosa en relació a les finques del c/ Llorer, 7-9-11 de Tarragona
13/11/2018 14:19 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada l’11 d’octubre de 2018, va acordar suspendre l’executivitat de la resolució de l’alcaldia de 22 de desembre de 2017, així com la tramitació de l’expedient de venda forçosa de les finques ubicades al C/Llorer, 7-9-11 i dels efectes previstos a l’article 179 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) fins que no recaigui sentència judicial ferma contra la referida resolució.

Termini d'exposició: 1 mes

Audiències prèvies a la Baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants AUDI - BPH 10.16
13/11/2018 14:19 - Registre de publicació

Categoria: Població

Audiències prèvies a la Baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants AUDI - BPH 10.16

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Baixa d'ofici del Padró Municpal d'Habitants
13/11/2018 14:19 - Registre de publicació

Categoria: Població

Baixa d'ofici del Padró Municpal d'Habitants - BPH 09.16

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Baixa de la Inscripció en el Registre Municipal Voluntari de Parelles Estables
Delegació de signatura del Sr. Francesc Roca a favor del Sr. javier Villamayor
13/11/2018 13:59 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Decret d'Alcaldia de 6 de noviembre de 2018, de delegació de signatura del Sr. Francesc Roca a favor del Sr. Javier Villamayor del 13 al 16 de noviembre de 2018, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: fins el 19 de novembre

Documents associats:
Citació per compareixença: Exp 2601-146447
12/11/2018 08:34 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Publicació d'expedients corresponents a la gestió dels departaments de l'Impost de Bens Immobles i taxes sobre la propietat immobiliària de l'exercici 2017 i 2018

Termini d'exposició: 15 dies des de la publicació al BOE

Modificació puntual del POUM dels sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada de Toro
09/11/2018 10:49 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Aprovació inicial per acord del Consell Plenari de data 24.10.2018, amb la determinació que abans de l'aprovació provisional s'actualitzi l'errada detectada en la fitxa normativa del nou polígon PA-53, referent a la normativa vigent, i suspensió de la tramitació dels instruments urbanístics derivats i de llicències pel termini màxim d'un any.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica