Declaració d'interessos

L'Ajuntament de Tarragona fa públiques les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat, d'activitats i de béns presentades pels membres del consistori, a fi de fer-ne difusió a la seu electrònica municipal en compliment del punt segon de la part resolutiva de l'acord del Consell Plenari de data 25 de novembre de 2011.