Inici -> Què és el Registre Electrònic

Què és el Registre Electrònic

 

El Registre Electrònic serveix per presentar sol·licituds, escrits o comunicacions relatius als procediments i assumptes que siguin competència municipal.

Les tasques fonamentals del registre electrònic són prendre una referència de temps, anotar l'assentament d'entrada/sortida, guardar les dades de la presentació d'informació, i retornar un justificant de recepció amb el nombre de registre i moment de la presentació. A més de presentar la sol·licitud normalitzada es poden aportar documents que acompanyin a la corresponent sol·licitud.

El Registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, excepte les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques que s'informaran a l'apartat d' "Interrupcions de Servei".

El Registre electrònic de l'Ajuntament es regirà, a l'efecte de còmput de terminis, per la data i l'hora oficial de la Seu electrònica. A l'efecte de còput de terminis fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a cumpliment de terminis pels interessats, s'actuarà en el següent sentit:

  • La data i hora de referència seran els vigents al moment de la recepció o sortida de la corresponent sol·licitud, escrit o comunicació,en o des del sistema d'informació que doni suport al Registre electrònic.
  • L'entrada de sol·licituds, escrits i/o comunicacions rebudes en dies inhàbils s'entendran efectuades en la primera hora del primer dia hàbil següent. A aquests efectes, constarà en el seient d'entrada corresponent la data i hora en què efectivament s'ha rebut la sol·licitud, escrit o comunicació presentada però s'indicarà en el missatge de confirmarció les zero hores i un minut dels següent dia hàbil.
  • Es consideren dies inhàbils, a l'efecte del Registre Electrònic de l'Administració Municipal, els establert com a dies festius al calendari oficial de festes laborals de la Generalitat de Catalunyad i de festes locals d'aquest municipi. Aquest calendari està publicat a la Seu electrònica a l'apartat Calendari de dies inhàbils".

Per a utilitzar el Registre Electrònic deu utilitzar algun dels certificats que vénen en la llista de Certificats admesos. A més deu tenir en compte els requisits tècnics i recomanacions tècniques reflexats a la pàgina d'ajuda de la seu.

En cas de tenir problemes en la tramitació, consulte la pàgina de resolució de problemes freqüents.

 

Actualment el Registre Electrònic es pot utilitzar per a realitzar els següents tràmits:

 

Serveis relacionats

 

 

21 de Març del 2016