Inici -> Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

 

¿Qué es?

L'Article 41.1 de la Lley 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix el caràcter preferent de les notificacions per mitjans electrònics. En tot cas, es realitzaran d'aquesta manera quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.

Per tant, per a aquells interessats que no estan obligats, la notificació electrònica tenen caràcter voluntari. Les persones podran decidir i comunicar a qualsevol moment a l'Ajuntament de STA, que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

D'acord a l'art. 43.1 de la mateixa norma, la notificació electrònica ha de ser practicada mitjançant compareixença la Seu electrònica, tant per a l'accés a les notificacions electròniques derivades d'aquells procediments als quals voluntàriament hagi decidit subscriure's com para aquells en els quals la notificació electrònica sigui obligatòria.

En el cas dels usuaris obligats per l'Art. 14.2 de la Llei39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest serà el mitjà de notificació emprat, a causa de l'obligació a relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.

Aquest servei compleix amb les màximes garanties de confidencialitat, autenticitat i privadesa amb la finalitat d'assegurar la identitat dels participants i la seguretat de les comunicacions.

Què necessito?

  • Per utilitzar aquest servei és necessari disposar d'un DNI Electrònic o un altre certificat digital reconegut inclòs en la llista de Certificats admesos.
  • Deu tenir en compte els requisits tècnics i recomanacions tècniques reflexades a la pàgina d'ajuda de la seu.
  • En cas de tenir problemes amb aquest servei, consulte la pàgina de resolució de problemes freqüents.
  • Subscriure's al servei.

Com dono el meu consentiment per a la subscripció o baixa de notificació electrònica?

Accedint al servei Consentiment per a la subscripció o baixa de Notificacions electròniques

Com funciona?

Cada vegada que es posi a disposició una notificació electrònica, l'Ajuntament enviarà un correu electrònic informatiu a l'adreça de correu electrònic que vostè va indicar. Tingui en compte que aquest correu electrònic només té efectes informatius.

Accedeixi assíduament a la seva Bústia de Notificacions electròniques per verificar si ha s'ha posat a disposició una nova notificació. No deixi transcórrer un temps superior als 10 dies naturals termini que la normativa reguladora estableix perquè vostè accedeixi a la notificació. En cas contrari, transcorregut el termini, l'Ajuntament entendrà que vostè ha rebutjat la notificació donant per notificat l'acte amb caràcter general tret que d'ofici o a instància es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

En la bústia podrà acceptar i rebutjar les noves notificacions. En aquest moment la persona (física o jurídica) es donarà per notificada i podrà consultar les ja acceptades o rebutjades.

L'acceptació o rebuig de la notificació suposarà l'emissió del corresponent justificant de recepció que haurà de signar electrònicament.

Accés a la seva bústia de notificacions

 

21 de Març del 2016