Data i hora oficial: dimarts 13 de abril de 2021, 12:41:00
Sincronitza Interrupcions

POUM

Text Refós del POUM

El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme per resolució de data 14 de maig de 2013, ha donat conformitat al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal de Tarragona, aprovat definitivament per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 30 de juny de 2011 i ha ordenat la publicació d'aquestes resolucions i la del conseller de Territori i Sostenibilitat de 31 de gener de 2013, així com de les normes urbanístiques corresponents, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, havent-se publicat en el DOGC núm. 6411 de 5 de juliol de 2013, als efectes de la seva executivitat.

En el DOGC núm. 6442 de 20 d'agost de 2013, es dóna publicitat als annexos normatius del POUM de Tarragona següents:

  • Annex normatiu 1. Normativa del Catàleg de béns a protegir.
  • Annex normatiu 2. Normativa del Catàleg de masies i cases rurals.
  • Annex normatiu 3. Fitxes normatives dels polígons d'actuació urbanística.
  • Annex normatiu 4. Fitxes normatives dels plans de millora urbana, dels plans especials urbanístics, i dels plans parcials urbanístics.

Per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, de data 27.12.2016, s'ha informat que el document de traspàs del contingut gràfic del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Tarragona sobre la base cartogràfica oficial de l'institut cartogràfic i geològic de la Generalitat de Catalunya (ICGC) dóna compliment a la Disposició transitòria cinquena de l'articulat normatiu del POUM.

En conseqüència, se substitueixen els plànols d'ordenació i la part gràfica de les fitxes normatives dels polígons i dels sectors per aquells que resulten del document de traspàs elaborat sobre la base cartogràfica oficial de l'ICGC i sobre els quals ha recaigut l'acord favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona abans esmentat.

En data 06.08.2018 el conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt corregir les errades materials provinents de la transcripció cartogràfica del POUM, segons el document tramès per l'Ajuntament en data 21.07.2017

19 publicacions
Certificació de l'acord plenari
Memòries descriptives i justificatives
Memòria social
Memòria ambiental
Programa de participació ciutadana
Plànols d'ordenació
Plànols d'informació
Normes urbanístiques
Fitxes urbanístiques de planejament i de gestió
Catàleg de béns a protegir - Patrimoni Cultural

Seu Electrònica