Data i hora oficial: divendres 14 de desembre de 2018, 04:11:46
Sincronitza Interrupcions

Pla d'ordenació urbanística municipal

 
 

POUM

Text Refós del POUM

El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme per resolució de data 14 de maig de 2013, ha donat conformitat al text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona, aprovat definitivament per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 30 de juny de 2011 i ha ordenat la publicació d’aquestes resolucions i la del conseller de Territori i Sostenibilitat de 31 de gener de 2013, així com de les normes urbanístiques corresponents, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, havent-se publicat en el DOGC núm. 6411 de 5 de juliol de 2013, als efectes de la seva executivitat.

 

En el DOGC núm. 6442 de 20 d'agost de 2013, es dóna publicitat als annexos normatius del POUM de Tarragona següents:

  • Annex normatiu 1. Normativa del Catàleg de béns a protegir.
  • Annex normatiu 2. Normativa del Catàleg de masies i cases rurals.
  • Annex normatiu 3. Fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística.
  • Annex normatiu 4. Fitxes normatives dels plans de millora urbana, dels plans especials urbanístics, i dels plans parcials urbanístics.
18 publicacions
Certificació de l'acord plenari
Memòries descriptives i justificatives
Memòria social
Memòria ambiental
Programa de participació ciutadana
Plànols d'ordenació
Plànols d'informació
Normes urbanístiques
Fitxes urbanístiques de planejament i de gestió
Catàleg de béns a protegir - Patrimoni Cultural

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica