Fecha y hora oficial: martes 01 de diciembre de 2020, 04:26:07
Sincronizar Interrupciones

Planejament en informació pública

2 publicaciones
Modificació del Projecte d'Urbanització del PA58a
27/11/2020 13:45 - Registro de publicación

Per decret de l’Alcaldia de data 25.11.2020, s’ha resolt aprovar inicialment la Modificació del Projecte d'urbanització del PA58a que redefineix la distribució del servei de subministrament elèctric del sector i que consta de la següent documentació:

-Separata annexa al projecte d'urbanització del PA58a

-Memòria tècnica del projecte d'execució nova LSMT i nou CT 11241

-Plànols de projecte d'execució nova LSMT i nou CT 11241

-Memòria tècnica de projecte de legalització de nova xarxa subterrània BT de CT 111241

-Plànols de projecte de legalització de nova xarxa subterrània BT de CT 111241

Aprovación inicial: Per decret de l'Alcaldia de data 25.11.2020

Modificació 2 del Pla parcial urbanístic 1 Av. Andorra
13/11/2020 10:10 - Registro de publicación

Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 06.11.2020.

Igualment, s’ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l’àmbit del Pla parcial urbanístic 1- Av. Andorra” que es delimita en el plànol Plànol I-01 “Situació”.

Tot això sens perjudici que es puguin tramitar els instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada aprovat definitivament de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

Enlaces:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 8611 de data 23.11.2020

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 06.11.2020


Sede Electrónica