Fecha y hora oficial: martes 11 de agosto de 2020, 17:51:54
Sincronizar Interrupciones

Urbanismo

 

Planejament a tràmit.

11 publicaciones
Pla especial urbanístic de canvi d'ús d'una finca municipal qualificada d'equipament escolar, ubicada al c/ Mercè Rodoreda núm. 19
14/07/2020 10:43 - Registro de publicación

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per acord de la Junta de Govern Local de data 07.02.2020, amb la determinació que abans de l'aprovació definitiva es fonamenti la manca d'efectes significatius sobre el medi.

Així mateix, s'ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.

Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1693 de data 10.03.2020

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 07.02.2020

Modificació puntual del POUM a part del sòl urbà consolidat al c/ de la Caràbia núm. 7 de l'antic sector PP7, i al c/ H de l'antic sector PP9, Els Mongons
22/06/2020 12:53 - Registro de publicación

Modificació puntual del POUM assumida i aprovada inicialment per acord del Consell Plenari de 30.01.2020. Igualment, ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.

Enlaces:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1003 de 14.02.2020

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de 30.01.2020

Suspensió llicències àmbit Pla parcial 43
01/06/2020 13:14 - Registro de publicación

El Consell Plenari, en la sessió celebrada el dia 22.05.2020, ha acordat suspendre, a l’empara de l’art. 73.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes a l’àmbit del Pla Parcial 43, pel termini màxim d’un any
Enlaces:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 3221 de 10.06.2020

Pla especial per a la implantació d'un nou centre de culte religiós a l'Edifici Sant Andreu, esc. C, local 1 i 4 de Sant Pere i Sant Pau
15/01/2020 09:16 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 8982 DE DATA 11.10.2019

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 20.09.2019

Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació 102, Parcel·les Iborra
27/09/2019 10:56 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 4274 de 13.05.2019.

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 04.04.2019

Modificació puntual del POUM de l'article 188 de les Normes urbanístiques, el qual regula les condicions d'edificació i d'ús de la clau 14a1
04/06/2019 14:38 - Registro de publicación

Aprovació inicial de la Modificació puntual per acord del Consell Plenari de data 01.04.2019.

Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió, així com de llicències urbanístiques de parcel·lació de terrenys, d'instal·lació o ampliació d'activitats o d'usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes per legislació sectorial, segons diposa l'article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, pel termini de dos anys, en l'àmbit objecte de la modificació que es delimita en els plànols de la sèrie I1 i sèrie I2 del projecte (plànol índex dels enquadraments en les sèries de plànols on es reflecteixen els àmbits objecte de la modificació  puntual, que es complementa amb els plànols on se situen les zones classificades de sòl urbà i qualificades amb la clau 14a1).

Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 3701 de 25.04.2019

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de 30.08.2019

Projecte d'urbanització del PA 28 c-d Cossis sud i l'annex per a l'execució de l'enllumenat públic
10/04/2019 12:27 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Modificació del POUM que actualitza l'agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
13/03/2019 13:36 - Registro de publicación

Els documents socioeconòmics actualitzats són els següents: Memòria social, Avaluació econòmica i financera, Sostenibilitat Econòmica i financera, Fitxes econòmiques de sectors i polígons.
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 499 de data 22.01.2019

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de 21.12.2018

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Modificació puntual del POUM a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona
23/05/2018 10:41 - Registro de publicación

Se suspèn la tramitació dels instruments derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències urbanístiques i/o de comunicats i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini d'un any.

Enlaces:

Publicació de l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 58 de data 22.03.2018

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de data 28.01.2019

Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
25/01/2018 14:26 - Registro de publicación

Amb l'acord d'aprovació inicial se suspen la tramitació de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l'àmbit que es descriu en l'acord de la Junta de Govern Local de data 26.10.2017 i d'acord amb el plànol de l'àmbit de suspensió de llicències que consta en el Projecte, que coincideix amb l'àmbit del Pla especial

Enlaces:

Publicacions dels acords adoptats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 224 de data 21.11.2017 i BOPT núm. 47 de data 07.03.2018

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.10.2017, esmenat per acord de data 26.10.2017


Sede Electrónica