Fecha y hora oficial: viernes 29 de mayo de 2020, 19:25:03
Sincronizar Interrupciones

Urbanismo

 

Planejament a tràmit.

12 publicaciones
Pla especial per a la implantació d'un nou centre de culte religiós a l'Edifici Sant Andreu, esc. C, local 1 i 4 de Sant Pere i Sant Pau
15/01/2020 09:16 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 8982 DE DATA 11.10.2019

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 20.09.2019

Modificació puntual del POUM dels sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada de Toro
07/11/2019 09:11 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 8188 de 13.09.2019

Aprovación inicial: Per segona vegada, per acord del Consell Plenari de 30.08.2019

Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació 102, Parcel·les Iborra
27/09/2019 10:56 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 4274 de 13.05.2019.

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 04.04.2019

Pla parcial urbanístic 43 Mas d'en Sorder (PPU43) promogut per la Mercantil Mas Maneguet SA
27/09/2019 09:26 - Registro de publicación

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 15.03.2019, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva caldrà  que siguin esmenades totes les consideracions que deriven dels informes emesos pels diferents serveis municipals.

Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla que es delimita en el plànol I-19 que consta en el projecte.

Enlaces:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 3049 de 04.04.2019.

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 15.03.2019

Modificació puntual del POUM de l'article 188 de les Normes urbanístiques, el qual regula les condicions d'edificació i d'ús de la clau 14a1
04/06/2019 14:38 - Registro de publicación

Aprovació inicial de la Modificació puntual per acord del Consell Plenari de data 01.04.2019.

Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió, així com de llicències urbanístiques de parcel·lació de terrenys, d'instal·lació o ampliació d'activitats o d'usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes per legislació sectorial, segons diposa l'article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, pel termini de dos anys, en l'àmbit objecte de la modificació que es delimita en els plànols de la sèrie I1 i sèrie I2 del projecte (plànol índex dels enquadraments en les sèries de plànols on es reflecteixen els àmbits objecte de la modificació  puntual, que es complementa amb els plànols on se situen les zones classificades de sòl urbà i qualificades amb la clau 14a1).

Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 3701 de 25.04.2019

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de 30.08.2019

Projecte d'urbanització del PA 28 c-d Cossis sud i l'annex per a l'execució de l'enllumenat públic
10/04/2019 12:27 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Pla especial urbanístic que té per objecte possibilitar la implantació d'un centre de culte al local situat al c/ Sant Antoni M. Claret núm. 1 baixos 1ª
10/04/2019 12:27 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de 10.05.2019

Modificació del POUM que actualitza l'agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
13/03/2019 13:36 - Registro de publicación

Els documents socioeconòmics actualitzats són els següents: Memòria social, Avaluació econòmica i financera, Sostenibilitat Econòmica i financera, Fitxes econòmiques de sectors i polígons.
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 499 de data 22.01.2019

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de 21.12.2018

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Modificació puntual del POUM dels sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada de Toro
27/12/2018 10:31 - Registro de publicación

Aprovació inicial de la Modificació amb la determinació que abans de l'aprovació provisional s'actualitzi l'errada detectada en la fitxa normativa del nou polígon PA-53, referent a la normativa vigent, i suspensió de la tramitació dels instruments urbanístics derivats i de l'atorgament de llicències pel termini màxim d'un any.

Enlaces:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 221 de 19.11.2018

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de data 24.10.2018

Modificació puntual del POUM a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona
23/05/2018 10:41 - Registro de publicación

Se suspèn la tramitació dels instruments derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències urbanístiques i/o de comunicats i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini d'un any.

Enlaces:

Publicació de l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 58 de data 22.03.2018

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de data 28.01.2019


Sede Electrónica