Fecha y hora oficial: sábado 24 de octubre de 2020, 17:44:39
Sincronizar Interrupciones

Urbanismo

 

Planejament a tràmit.

10 publicaciones
Projecte d'urbanització del Pla parcial urbanístic 62, sector Culubret
17/09/2020 13:48 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 4516 de data 16.07.2020

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 03.07.2020

Pla de Millora Urbana 34 "Gimnàstic de Tarragona - Arrabassada"
07/09/2020 13:43 - Registro de publicación

Pla de Millora Urbana aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14.02.2020, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva caldrà que siguin esmenades totes les prescripcions, condicions i consideracions que s'han apuntat a la part expositiva de l'acord i que deriven dels informes emesos pels organismes sectoriales i els diferents serveis municipals.

Així mateix, la Junta de Govern Local ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla de Millora Urbana, que es delimita en el plànol S-01.

Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1634 de data 09.03.2020.

Aprovación inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de 14.02.2020.

Modificació puntual del POUM a part del sòl urbà consolidat al c/ de la Caràbia núm. 7 de l'antic sector PP7, i al c/ H de l'antic sector PP9, Els Mongons
22/06/2020 12:53 - Registro de publicación

Modificació puntual del POUM assumida i aprovada inicialment per acord del Consell Plenari de 30.01.2020. Igualment, ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.

Enlaces:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1003 de 14.02.2020

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de 30.01.2020

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de 29.09.2020

Suspensió llicències àmbit Pla parcial 43
01/06/2020 13:14 - Registro de publicación

El Consell Plenari, en la sessió celebrada el dia 22.05.2020, ha acordat suspendre, a l’empara de l’art. 73.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes a l’àmbit del Pla Parcial 43, pel termini màxim d’un any
Enlaces:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 3221 de 10.06.2020

Pla especial per a la implantació d'un nou centre de culte religiós a l'Edifici Sant Andreu, esc. C, local 1 i 4 de Sant Pere i Sant Pau
15/01/2020 09:16 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 8982 DE DATA 11.10.2019

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 20.09.2019

Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació 102, Parcel·les Iborra
27/09/2019 10:56 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 4274 de 13.05.2019.

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 04.04.2019

Projecte d'urbanització del PA 28 c-d Cossis sud i l'annex per a l'execució de l'enllumenat públic
10/04/2019 12:27 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Modificació del POUM que actualitza l'agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
13/03/2019 13:36 - Registro de publicación

Els documents socioeconòmics actualitzats són els següents: Memòria social, Avaluació econòmica i financera, Sostenibilitat Econòmica i financera, Fitxes econòmiques de sectors i polígons.
Enlaces:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 499 de data 22.01.2019

Aprovación inicial: Acord del Consell Plenari de 21.12.2018

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
25/01/2018 14:26 - Registro de publicación

Amb l'acord d'aprovació inicial se suspen la tramitació de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l'àmbit que es descriu en l'acord de la Junta de Govern Local de data 26.10.2017 i d'acord amb el plànol de l'àmbit de suspensió de llicències que consta en el Projecte, que coincideix amb l'àmbit del Pla especial

Enlaces:

Publicacions dels acords adoptats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 224 de data 21.11.2017 i BOPT núm. 47 de data 07.03.2018

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.10.2017, esmenat per acord de data 26.10.2017

Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera"
22/02/2017 14:34 - Registro de publicación

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 22.09.16, va acordar l'aprovació inicial amb condicions del Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera", així com la suspensió dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències en tot l'àmbit del pla.

L'anunci d'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 200 de data 20.10.2016

El Consell Plenari, en la sessió ordinària de data 17.03.2017, va adoptar l'acord de suspendre el tràmit d'aprovació del Pla parcial urbanístic 24 per raó de deficiències esmenables i de requerir l'esmena del projecte.

Aprovación inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de data 22.09.2016


Sede Electrónica