Data i hora oficial: dissabte 21 de setembre de 2019, 09:31:43
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 

Planejament a tràmit.

11 publicacions
Modificació puntual del POUM de l'article 188 de les Normes urbanístiques, el qual regula les condicions d'edificació i d'ús de la clau 14a1
04/06/2019 14:38 - Registre de publicació

Aprovació inicial de la Modificació puntual per acord del Consell Plenari de data 01.04.2019.

Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió, així com de llicències urbanístiques de parcel·lació de terrenys, d'instal·lació o ampliació d'activitats o d'usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes per legislació sectorial, segons diposa l'article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, pel termini de dos anys, en l'àmbit objecte de la modificació que es delimita en els plànols de la sèrie I1 i sèrie I2 del projecte (plànol índex dels enquadraments en les sèries de plànols on es reflecteixen els àmbits objecte de la modificació  puntual, que es complementa amb els plànols on se situen les zones classificades de sòl urbà i qualificades amb la clau 14a1).

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 3701 de 25.04.2019

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de 30.08.2019

Projecte d'urbanització del PA 28 c-d Cossis sud i l'annex per a l'execució de l'enllumenat públic
10/04/2019 12:27 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Pla especial urbanístic que té per objecte possibilitar la implantació d'un centre de culte al local situat al c/ Sant Antoni M. Claret núm. 1 baixos 1ª
10/04/2019 12:27 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de 10.05.2019

Modificació del POUM que actualitza l'agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
13/03/2019 13:36 - Registre de publicació

Els documents socioeconòmics actualitzats són els següents: Memòria social, Avaluació econòmica i financera, Sostenibilitat Econòmica i financera, Fitxes econòmiques de sectors i polígons.
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 499 de data 22.01.2019

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de 21.12.2018

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Modificació puntual del POUM dels sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada de Toro
27/12/2018 10:31 - Registre de publicació

Aprovació inicial de la Modificació amb la determinació que abans de l'aprovació provisional s'actualitzi l'errada detectada en la fitxa normativa del nou polígon PA-53, referent a la normativa vigent, i suspensió de la tramitació dels instruments urbanístics derivats i de l'atorgament de llicències pel termini màxim d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 221 de 19.11.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 24.10.2018

Pla parcial urbanístic 62 Sector Culubret, promogut per la mercantil TERBULUC SL
23/10/2018 11:59 - Registre de publicació

Suspensió de llicències pel termini de dos anys des de l'aprovació inicial del Pla.

 

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 144 de data 25.07.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.07.2018, amb esmena d'ofici en compliment del punt primer de l'acord i amb la determinació que abans de l'aprovació definitiva s'haurà d'incoporar la condició relativa a l'alçada màxima de l'edificació comercial.

Modificació puntual del POUM a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona
23/05/2018 10:41 - Registre de publicació

Se suspèn la tramitació dels instruments derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències urbanístiques i/o de comunicats i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 58 de data 22.03.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 28.01.2019

Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
25/01/2018 14:26 - Registre de publicació

Amb l'acord d'aprovació inicial se suspen la tramitació de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l'àmbit que es descriu en l'acord de la Junta de Govern Local de data 26.10.2017 i d'acord amb el plànol de l'àmbit de suspensió de llicències que consta en el Projecte, que coincideix amb l'àmbit del Pla especial

Enllaços:

Publicacions dels acords adoptats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 224 de data 21.11.2017 i BOPT núm. 47 de data 07.03.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.10.2017, esmenat per acord de data 26.10.2017

Modificació puntual del POUM per a la seva adaptació a la modificació puntual i refosa normativa dels Plans Directors Urbanístics del sistema costaner (PDUSC 1 i PDUSC 2)
05/12/2017 13:36 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 209 de data 30.10.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 09.10.2017 d'aprovació incial, amb prescripcions que s'incorporen d'ofici

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 27.09.2018

Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera"
22/02/2017 14:34 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 22.09.16, va acordar l'aprovació inicial amb condicions del Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera", així com la suspensió dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències en tot l'àmbit del pla.

L'anunci d'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 200 de data 20.10.2016

El Consell Plenari, en la sessió ordinària de data 17.03.2017, va adoptar l'acord de suspendre el tràmit d'aprovació del Pla parcial urbanístic 24 per raó de deficiències esmenables i de requerir l'esmena del projecte.

Aprovació inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de data 22.09.2016


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica