Data i hora oficial: dissabte 11 de juliol de 2020, 16:39:08
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 

Planejament en informació pública

3 publicacions
Projecte d'urbanització del Pla parcial urbanístic 62, sector Culubret
09/07/2020 13:43 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2020

Pla de Millora Urbana 34 "Gimnàstic de Tarragona - Arrabassada"
27/02/2020 10:58 - Registre de publicació

Pla de Millora Urbana aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de 14.02.2020, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva caldrà que siguin esmenades totes les prescripcions, condicions i consideracions que s'han apuntat a la part expositiva de l'acord i que deriven dels informes emesos pels organismes sectorials i els diferents serveis municipals.

Així mateix, la Junta de Govern Local ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla de Millora Urbana, que es delimita en el plànol S-01.

Enllaços:

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1634 de data 09.03.2020

Aprovació inicial: Junta de Govern Local de 14.02.2020

Pla especial urbanístic de canvi d'ús d'una finca municipal qualificada d'equipament escolar, ubicada al c/ Mercè Rodoreda núm. 19
26/02/2020 13:33 - Registre de publicació

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per acord de la Junta de Govern Local de data 07.02.2020, amb la determinació que abans de l'aprovació definitiva es fonamenti la manca d'efectes significatius sobre el medi.

Així mateix, s'ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.

Enllaços:

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1693 de data 10.03.2020

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 07.02.2020


Seu Electrònica