Data i hora oficial: dimarts 13 de abril de 2021, 12:55:00
Sincronitza Interrupcions

Planejament en informació pública

1 publicació
Modificació 2 del Pla parcial urbanístic 1 Av. Andorra
22/02/2021 12:20 - Registre de publicació

Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 06.11.2020.

Igualment, s’ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l’àmbit del Pla parcial urbanístic 1- Av. Andorra” que es delimita en el plànol Plànol I-01 “Situació”.

Tot això sens perjudici que es puguin tramitar els instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada aprovat definitivament de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

Enllaços:
 

Publicació de l'anunci de l'acord de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 8611 de data 23.11.2020

 

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 06.11.2020


Seu Electrònica