Data i hora oficial: dilluns 22 de abril de 2019, 08:24:06
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 

Planejament en informació pública

2 publicacions
Modificació puntual del POUM de l'art. 188 de les Normes Urbanístiques, el qual regula les condicions d'edificació i d'ús de la clau 14a1
12/04/2019 10:52 - Registre de publicació

Aprovació inicial per acord del Consell Plenari de 01.04.2019.

Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o d'usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial segons disposa l’art. 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, pel termini de dos anys en l’àmbit objecte de la modificació que es delimita en els plànols de la sèrie I1 i sèrie I2 del projecte (Plànol índex dels enquadraments en les sèries de plànols on es reflecteixen els àmbits objecte de la modificació puntual, que es complementa amb els plànols on se situen totes les zones classificades de sòl urbà i qualificades amb la clau 14a1).

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Pla parcial urbanístic 43 Mas d'en Sorder (PPU43) promogut per la mercantil Mas Maneguet SA
26/03/2019 10:57 - Registre de publicació

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 15.03.2019, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva caldrà que siguin esmenades totes les consideracions que deriven dels informes emesos pels diferents serveis municipals.

Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què los noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla que es delimita en el plànol I-19 que consta en el projecte.

Enllaços:

Publicació de l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT amb núm. d'inserció 3049 de 04.04.2019

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 15.03.2019


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica