Data i hora oficial: divendres 24 de setembre de 2021, 14:43:47
Sincronitza Interrupcions

Planejament a tràmit.

10 publicacions
Modificació 2 del Pla parcial urbanístic 1 Av. Andorra
02/02/2021 11:06 - Registre de publicació

Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 06.11.2020.

Igualment, s’ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l’àmbit del Pla parcial urbanístic 1- Av. Andorra” que es delimita en el plànol Plànol I-01 “Situació”.

Tot això sens perjudici que es puguin tramitar els instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada aprovat definitivament de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

 

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'acord de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 8611 de data 23.11.2020

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 06.11.2020

Suspensió de llicències sòls previstos com a espais lliures al camí Ermita de la Salut, entre el Pla de Millora Urbana 14 i l’antic Pla Parcial 19, anomenat Zona dels Músics
29/10/2020 09:48 - Registre de publicació

Aprovació per acord del Consell Plenari de data 23 d'octubre de 2020

El Consell Plenari, en la seva sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2020, ha acordat suspendre, a l’empara de l’art. 73.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes i els terminis dels procediments d’expropiació per ministeri de la Llei, durant el termini màxim d’un any, amb l’objecte d’estudiar una modificació puntual del POUM dels sòls previstos com a espais lliures al camí Ermita de la Salut, entre el Pla de Millora Urbana 14 i l’antic Pla Parcial 19, anomenat Zona dels Músics, per tal de garantir l’obertura del vial peatonal previst al POUM i ampliar les voreres del carrer Enrique Granados, a més de posar en valor l’espai lliure situat a l’entorn del monument de les Muralles de Tarragona, als dos àmbits discontinus següent:

- Un àmbit, situat més al nord-oest, que es correspon amb la zona verda classificada com a sòl urbà i qualificada amb la clau 6c de sistema d’espais lliures d’ús públic a obtenir pel sistema d’expropiació, que no està inclosa dins de cap àmbit de gestió. Aquesta zona verda està delimitada: al nord, pel Pla de millora urbana número 14 (PMU-14, “Camí de la salut”) mitjançant el camí de l’ermita de la Salut; a l’est, pel sòl edificable privat que prové del desenvolupament de l’antic Pla parcial 19 (PP-19, “la Pedrera-Tàrraco est”) conegut col·loquialment com la “zona dels Músics”; al sud, amb un vial que condueix a l’equipament sanitari assistencial i administratiu, Hospital de la Mare de Déu de la Salut, clau 7eS-T, propietat de la Xarxa sanitària i social de Santa Tecla, conegut col·loquialment com “l’edifici Casablanca”; i, al sud, a l’est i a l’oest, mitjançant forma irregular, amb el Passeig de Torroja.

- Un altre àmbit, que se situa més al sud-est, que es correspon amb la parcel·la 06 de l’illa cadastral 44395 (amb referència cadastral 4439506CF5543E0001GT) i que està delimitat; al nord, pel carrer d’Enrique Granados; a l’est, pel carrer Ludwig Van Beethoven i la parcel·la cadastral número 56; al sud, amb la mateixa parcel·la 56 i la parcel·la 61 de la mateixa illa 44395; i a l’est, amb la prolongació del carrer d’Enrique Granados.

 

Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 8033 de data 06.11.2020

Pla de Millora Urbana 34 "Gimnàstic de Tarragona - Arrabassada"
07/09/2020 13:43 - Registre de publicació

Pla de Millora Urbana aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14.02.2020, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva caldrà que siguin esmenades totes les prescripcions, condicions i consideracions que s'han apuntat a la part expositiva de l'acord i que deriven dels informes emesos pels organismes sectoriales i els diferents serveis municipals.

Així mateix, la Junta de Govern Local ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla de Millora Urbana, que es delimita en el plànol S-01.

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1634 de data 09.03.2020.

Aprovació inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de 14.02.2020.

Modificació puntual del POUM a part del sòl urbà consolidat al c/ de la Caràbia núm. 7 de l'antic sector PP7, i al c/ H de l'antic sector PP9, Els Mongons
22/06/2020 12:53 - Registre de publicació

Modificació puntual del POUM assumida i aprovada inicialment per acord del Consell Plenari de 30.01.2020. Igualment, ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.

Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1003 de 14.02.2020

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de 30.01.2020

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de 29.09.2020

Suspensió llicències àmbit Pla parcial 43
01/06/2020 13:14 - Registre de publicació

El Consell Plenari, en la sessió celebrada el dia 22.05.2020, ha acordat suspendre, a l’empara de l’art. 73.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes a l’àmbit del Pla Parcial 43, pel termini màxim d’un any
Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 3221 de 10.06.2020

Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació 102, Parcel·les Iborra
27/09/2019 10:56 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 4274 de 13.05.2019.

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 04.04.2019

Projecte d'urbanització del PA 28 c-d Cossis sud i l'annex per a l'execució de l'enllumenat públic
10/04/2019 12:27 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Modificació del POUM que actualitza l'agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
13/03/2019 13:36 - Registre de publicació

Els documents socioeconòmics actualitzats són els següents: Memòria social, Avaluació econòmica i financera, Sostenibilitat Econòmica i financera, Fitxes econòmiques de sectors i polígons.
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 499 de data 22.01.2019

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de 21.12.2018

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
25/01/2018 14:26 - Registre de publicació

Amb l'acord d'aprovació inicial se suspen la tramitació de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l'àmbit que es descriu en l'acord de la Junta de Govern Local de data 26.10.2017 i d'acord amb el plànol de l'àmbit de suspensió de llicències que consta en el Projecte, que coincideix amb l'àmbit del Pla especial

Enllaços:

Publicacions dels acords adoptats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 224 de data 21.11.2017 i BOPT núm. 47 de data 07.03.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.10.2017, esmenat per acord de data 26.10.2017

Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera"
22/02/2017 14:34 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 22.09.16, va acordar l'aprovació inicial amb condicions del Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera", així com la suspensió dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències en tot l'àmbit del pla.

L'anunci d'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 200 de data 20.10.2016

El Consell Plenari, en la sessió ordinària de data 17.03.2017, va adoptar l'acord de suspendre el tràmit d'aprovació del Pla parcial urbanístic 24 per raó de deficiències esmenables i de requerir l'esmena del projecte.

Aprovació inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de data 22.09.2016


Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

L’Ajuntament de Tarragona utilitza cookies pròpies i de tercers per a prestar un servei satisfactori mitjançant cookies tècniques, de personalització i per a fins analítics. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús. Més informació a Política de cookies.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers