Data i hora oficial: dissabte 24 de febrer de 2018, 19:17:02
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 
 

Planejament a tràmit.

12 publicacions
Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
25/01/2018 14:26 - Registre de publicació

Amb els acords d'aprovació inicial se suspen la tramitació de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l'àmbit que es descriu en l'acord de la Junta de Govern Local de data 26.10.2017 i d'acord amb el plànol de l'àmbit de suspensió de llicències que consta en el Projecte, que coincideix amb l'àmbit del Pla especial

Enllaços:

Publicació dels acords d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 224 de data 21.11.2017

Aprovació inicial: Acords de la Junta de Govern Local de dates 05.10.2017 i 26.10.2017

Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU43, sector Mas Sorder
16/01/2018 14:08 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 240 de data 15.12.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 17.11.2017

Modificació puntual del POUM per a l'adaptació a la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'Accessibilitat
05/12/2017 13:36 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 209 de data 30.10.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 09.10.2017

Modificació puntual del POUM per a la seva adaptació a la modificació puntual i refosa normativa dels Plans Directors Urbanístics del sistema costaner (PDUSC 1 i PDUSC 2)
05/12/2017 13:36 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 209 de data 30.10.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 09.10.2017 d'aprovació incial, amb prescripcions que s'incorporen d'ofici

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud
07/11/2017 14:35 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 156 de data 11.08.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 21 de juliol de 2017

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal amb l'objecte de modificar les determinacions de l'Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1, Pla parcial urbanístic 40 i Polígon d'actuació urbanística 58a
07/11/2017 14:35 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 156 de 11.08.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 21 de juliol de 2017

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la finca situada a l'avinguda Catalunya núm. 50
23/10/2017 13:21 - Registre de publicació

Aprovada inicialment amb suspensió preceptiva d'instruments, llicències i altres autoritzacions municipals

L'anunci de l'acord d'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 156 de data 11.08.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 21 de juliol de 2017

Modificació puntual de l'agenda econòmica i objectius del POUM de Tarragona, relativa al sector del PMU 34, Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada, presentada pel Club Gimnàstic de Tarragona
15/05/2017 08:34 - Registre de publicació
Enllaços:

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 70 de data 10.04.2017

Aprovació inicial: Projecte assumit i aprovat inicialment per acord del Consell Plenari de data 17.03.2017

Pla especial en l'àmbit de l'equipament sanitari "Residència de Ponent", presentat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, amb determinacions
16/03/2017 12:04 - Registre de publicació

L'enllaç de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 32 de data 15.02.2017

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2017

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per esmenar una errada de titularitat de l'equipament sanitari i social de Ponent, al c/ Menorca, 26
28/02/2017 09:18 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 19 de data 27 de gener de 2017

Aprovació inicial: Per acord del Consell Plenari de data 23.12.16


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica