Data i hora oficial: dilluns 22 de abril de 2019, 08:25:49
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 

Planejament a tràmit.

13 publicacions
Projecte d'urbanització del PA 28 c-d Cossis sud i l'annex per a l'execució de l'enllumenat públic
10/04/2019 12:27 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Pla especial urbanístic que té per objecte possibilitar la implantació d'un centre de culte al local situat al c/ Sant Antoni M. Claret núm. 1 baixos 1ª
10/04/2019 12:27 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Modificació del POUM que actualitza l'agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
Modificació puntual del POUM dels sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada de Toro
27/12/2018 10:31 - Registre de publicació

Aprovació inicial de la Modificació amb la determinació que abans de l'aprovació provisional s'actualitzi l'errada detectada en la fitxa normativa del nou polígon PA-53, referent a la normativa vigent, i suspensió de la tramitació dels instruments urbanístics derivats i de l'atorgament de llicències pel termini màxim d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 221 de 19.11.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 24.10.2018

Pla parcial urbanístic 62 Sector Culubret, promogut per la mercantil TERBULUC SL
23/10/2018 11:59 - Registre de publicació

Suspensió de llicències pel termini de dos anys des de l'aprovació inicial del Pla.

 

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 144 de data 25.07.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.07.2018, amb esmena d'ofici en compliment del punt primer de l'acord i amb la determinació que abans de l'aprovació definitiva s'haurà d'incoporar la condició relativa a l'alçada màxima de l'edificació comercial.

Modificació puntual del POUM de Tarragona Teatre romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau
23/05/2018 11:01 - Registre de publicació

Se suspèn la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, o d'enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 58 de data 22.03.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 24.10.2018

Modificació puntual del POUM a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona
23/05/2018 10:41 - Registre de publicació

Se suspèn la tramitació dels instruments derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències urbanístiques i/o de comunicats i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 58 de data 22.03.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 28.01.2019

Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
25/01/2018 14:26 - Registre de publicació

Amb l'acord d'aprovació inicial se suspen la tramitació de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l'àmbit que es descriu en l'acord de la Junta de Govern Local de data 26.10.2017 i d'acord amb el plànol de l'àmbit de suspensió de llicències que consta en el Projecte, que coincideix amb l'àmbit del Pla especial

Enllaços:

Publicacions dels acords adoptats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 224 de data 21.11.2017 i BOPT núm. 47 de data 07.03.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.10.2017, esmenat per acord de data 26.10.2017

Modificació puntual del POUM per a la seva adaptació a la modificació puntual i refosa normativa dels Plans Directors Urbanístics del sistema costaner (PDUSC 1 i PDUSC 2)
05/12/2017 13:36 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 209 de data 30.10.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 09.10.2017 d'aprovació incial, amb prescripcions que s'incorporen d'ofici

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 27.09.2018

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud
07/11/2017 14:35 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 156 de data 11.08.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 21 de juliol de 2017

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 25 de gener de 2018


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica