Data i hora oficial: dilluns 25 de març de 2019, 02:49:05
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 

Planejament a tràmit.

11 publicacions
Modificació del POUM que actualitza l'agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
Modificació puntual del POUM dels sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada de Toro
27/12/2018 10:31 - Registre de publicació

Aprovació inicial de la Modificació amb la determinació que abans de l'aprovació provisional s'actualitzi l'errada detectada en la fitxa normativa del nou polígon PA-53, referent a la normativa vigent, i suspensió de la tramitació dels instruments urbanístics derivats i de l'atorgament de llicències pel termini màxim d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 221 de 19.11.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 24.10.2018

Pla parcial urbanístic 62 Sector Culubret, promogut per la mercantil TERBULUC SL
23/10/2018 11:59 - Registre de publicació

Suspensió de llicències pel termini de dos anys des de l'aprovació inicial del Pla.

 

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 144 de data 25.07.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.07.2018, amb esmena d'ofici en compliment del punt primer de l'acord i amb la determinació que abans de l'aprovació definitiva s'haurà d'incoporar la condició relativa a l'alçada màxima de l'edificació comercial.

Modificació puntual del POUM de Tarragona Teatre romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau
23/05/2018 11:01 - Registre de publicació

Se suspèn la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, o d'enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 58 de data 22.03.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 24.10.2018

Modificació puntual del POUM a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona
23/05/2018 10:41 - Registre de publicació

Se suspèn la tramitació dels instruments derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències urbanístiques i/o de comunicats i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 58 de data 22.03.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 28.01.2019

Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
25/01/2018 14:26 - Registre de publicació

Amb l'acord d'aprovació inicial se suspen la tramitació de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l'àmbit que es descriu en l'acord de la Junta de Govern Local de data 26.10.2017 i d'acord amb el plànol de l'àmbit de suspensió de llicències que consta en el Projecte, que coincideix amb l'àmbit del Pla especial

Enllaços:

Publicacions dels acords adoptats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 224 de data 21.11.2017 i BOPT núm. 47 de data 07.03.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.10.2017, esmenat per acord de data 26.10.2017

Modificació puntual del POUM per a la seva adaptació a la modificació puntual i refosa normativa dels Plans Directors Urbanístics del sistema costaner (PDUSC 1 i PDUSC 2)
05/12/2017 13:36 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 209 de data 30.10.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 09.10.2017 d'aprovació incial, amb prescripcions que s'incorporen d'ofici

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 27.09.2018

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud
07/11/2017 14:35 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 156 de data 11.08.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 21 de juliol de 2017

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 25 de gener de 2018

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal amb l'objecte de modificar les determinacions de l'Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1 i Polígon d'actuació urbanística 58a
07/11/2017 14:35 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 156 de 11.08.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 21 de juliol de 2017

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de data 21 de desembre de 2018

Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera"
22/02/2017 14:34 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 22.09.16, va acordar l'aprovació inicial amb condicions del Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera", així com la suspensió dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències en tot l'àmbit del pla.

L'anunci d'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 200 de data 20.10.2016

El Consell Plenari, en la sessió ordinària de data 17.03.2017, va adoptar l'acord de suspendre el tràmit d'aprovació del Pla parcial urbanístic 24 per raó de deficiències esmenables i de requerir l'esmena del projecte.

Aprovació inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de data 22.09.2016


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica