Data i hora oficial: dimarts 19 de gener de 2021, 03:08:55
Sincronitza Interrupcions

Planejament a tràmit.

11 publicacions
Modificació del Projecte d'Urbanització del PA58a
11/01/2021 14:32 - Registre de publicació

Per decret de l’Alcaldia de data 25.11.2020 es va resoldre aprovar inicialment la Modificació del Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació 58a (PA58a) que redefineix la distribució del servei de subministrament elèctric del sector i que consta de la següent documentació:

-Separata annexa al projecte d'urbanització del PA58a

-Memòria tècnica del projecte d'execució nova LSMT i nou CT 11241

-Plànols de projecte d'execució nova LSMT i nou CT 11241

-Memòria tècnica de projecte de legalització de nova xarxa subterrània BT de CT 111241

-Plànols de projecte de legalització de nova xarxa subterrània BT de CT 111241

 

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 9110 de 07.12.2020

Aprovació inicial: Per decret de l'Alcaldia de data 25.11.2020

Suspensió de llicències sòls previstos com a espais lliures al camí Ermita de la Salut, entre el Pla de Millora Urbana 14 i l’antic Pla Parcial 19, anomenat Zona dels Músics
29/10/2020 09:48 - Registre de publicació

Aprovació per acord del Consell Plenari de data 23 d'octubre de 2020

El Consell Plenari, en la seva sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2020, ha acordat suspendre, a l’empara de l’art. 73.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes i els terminis dels procediments d’expropiació per ministeri de la Llei, durant el termini màxim d’un any, amb l’objecte d’estudiar una modificació puntual del POUM dels sòls previstos com a espais lliures al camí Ermita de la Salut, entre el Pla de Millora Urbana 14 i l’antic Pla Parcial 19, anomenat Zona dels Músics, per tal de garantir l’obertura del vial peatonal previst al POUM i ampliar les voreres del carrer Enrique Granados, a més de posar en valor l’espai lliure situat a l’entorn del monument de les Muralles de Tarragona, als dos àmbits discontinus següent:

- Un àmbit, situat més al nord-oest, que es correspon amb la zona verda classificada com a sòl urbà i qualificada amb la clau 6c de sistema d’espais lliures d’ús públic a obtenir pel sistema d’expropiació, que no està inclosa dins de cap àmbit de gestió. Aquesta zona verda està delimitada: al nord, pel Pla de millora urbana número 14 (PMU-14, “Camí de la salut”) mitjançant el camí de l’ermita de la Salut; a l’est, pel sòl edificable privat que prové del desenvolupament de l’antic Pla parcial 19 (PP-19, “la Pedrera-Tàrraco est”) conegut col·loquialment com la “zona dels Músics”; al sud, amb un vial que condueix a l’equipament sanitari assistencial i administratiu, Hospital de la Mare de Déu de la Salut, clau 7eS-T, propietat de la Xarxa sanitària i social de Santa Tecla, conegut col·loquialment com “l’edifici Casablanca”; i, al sud, a l’est i a l’oest, mitjançant forma irregular, amb el Passeig de Torroja.

- Un altre àmbit, que se situa més al sud-est, que es correspon amb la parcel·la 06 de l’illa cadastral 44395 (amb referència cadastral 4439506CF5543E0001GT) i que està delimitat; al nord, pel carrer d’Enrique Granados; a l’est, pel carrer Ludwig Van Beethoven i la parcel·la cadastral número 56; al sud, amb la mateixa parcel·la 56 i la parcel·la 61 de la mateixa illa 44395; i a l’est, amb la prolongació del carrer d’Enrique Granados.

 

Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 8033 de data 06.11.2020

Projecte d'urbanització del Pla parcial urbanístic 62, sector Culubret
17/09/2020 13:48 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 4516 de data 16.07.2020

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 03.07.2020

Pla de Millora Urbana 34 "Gimnàstic de Tarragona - Arrabassada"
07/09/2020 13:43 - Registre de publicació

Pla de Millora Urbana aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 14.02.2020, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva caldrà que siguin esmenades totes les prescripcions, condicions i consideracions que s'han apuntat a la part expositiva de l'acord i que deriven dels informes emesos pels organismes sectoriales i els diferents serveis municipals.

Així mateix, la Junta de Govern Local ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla de Millora Urbana, que es delimita en el plànol S-01.

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1634 de data 09.03.2020.

Aprovació inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de 14.02.2020.

Modificació puntual del POUM a part del sòl urbà consolidat al c/ de la Caràbia núm. 7 de l'antic sector PP7, i al c/ H de l'antic sector PP9, Els Mongons
22/06/2020 12:53 - Registre de publicació

Modificació puntual del POUM assumida i aprovada inicialment per acord del Consell Plenari de 30.01.2020. Igualment, ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim de dos anys.

Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 1003 de 14.02.2020

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de 30.01.2020

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de 29.09.2020

Suspensió llicències àmbit Pla parcial 43
01/06/2020 13:14 - Registre de publicació

El Consell Plenari, en la sessió celebrada el dia 22.05.2020, ha acordat suspendre, a l’empara de l’art. 73.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes a l’àmbit del Pla Parcial 43, pel termini màxim d’un any
Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 3221 de 10.06.2020

Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació 102, Parcel·les Iborra
27/09/2019 10:56 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 4274 de 13.05.2019.

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 04.04.2019

Projecte d'urbanització del PA 28 c-d Cossis sud i l'annex per a l'execució de l'enllumenat públic
10/04/2019 12:27 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 244 de 21.12.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Modificació del POUM que actualitza l'agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
13/03/2019 13:36 - Registre de publicació

Els documents socioeconòmics actualitzats són els següents: Memòria social, Avaluació econòmica i financera, Sostenibilitat Econòmica i financera, Fitxes econòmiques de sectors i polígons.
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 499 de data 22.01.2019

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de 21.12.2018

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de 01.04.2019

Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
25/01/2018 14:26 - Registre de publicació

Amb l'acord d'aprovació inicial se suspen la tramitació de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l'àmbit que es descriu en l'acord de la Junta de Govern Local de data 26.10.2017 i d'acord amb el plànol de l'àmbit de suspensió de llicències que consta en el Projecte, que coincideix amb l'àmbit del Pla especial

Enllaços:

Publicacions dels acords adoptats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 224 de data 21.11.2017 i BOPT núm. 47 de data 07.03.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 05.10.2017, esmenat per acord de data 26.10.2017


Seu Electrònica