Ens
 • Nom: Ajuntament de Tarragona
 • Adreça: Plaça de la Font 1. 43003 Tarragona
 • Telèfon: 977 29 61 00
 • Horari: 9-14h
Ens
 • Nom: Ajuntament de Tarragona
 • Adreça: Plaça de la Font 1. 43003 Tarragona
 • Telèfon: 977 29 61 00
 • Horari: 9-14h

[Exp. 2/16] Servei de prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme i de senyalització marítima de les platges del municipi de Tarragona.

Estat: Licitació deserta

Ajuntament de Tarragona

Informació General

 • Expedient: 2/16
 • Data de publicació de l'anunci: 11/03/2016 09:53 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/05/2016 14:32 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Tarragona
 • Impulsor:
  Ajuntament de Tarragona
 • Tipologia: Serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos criteris
 • Descripció T.V.O: veure plec de clàusules administratives
 • Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2016 14:00
 • Obertura d'ofertes: 12/05/2016 10:30 Convocada la Mesa de Contractació per l'obertura del sobre C. Sala d'Intervenció, Palau Municipal, Plaça de la Font, 1
 • Lloc de publicació: BOPT 16/03/2016

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Tarragona - Contractació
 • Adreça: Plaça de la Font número 1, 43003 Tarragona.
 • Telèfon: 977 296 100
 • Fax: 977 296 243
 • Adreça electrònica: contractacio@tarragona.cat
 • Horari: 9h a 14h

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Documentació

Esmenes

 • Descripció: PERSONAL A SUBRROGAR: Creu Roja comunica, que no té personal laboral objecte de subrogació

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Tarragona - Contractació
 • Adreça: Plaça de la Font número 1, 43003 Tarragona.
 • Telèfon: 977 296 100
 • Fax: 977 296 243
 • Adreça electrònica: contractacio@tarragona.cat
 • Horari: 9h a 14h

Observacions

 • S'han formulat preguntes en relació a: -- *Classificació: a l'annex I, apartat "classificació" estan especificades totes les classificacions admeses. -- *Acreditació competència lingüística: a l'annex I, apartat "criteris no avaluables automàticament", 2.c) s'especifica la documentació que cal presentar per valorar el dit apartat. -- *El model del contracte a signar figura a l'annex 6. -- *No es preveu visita tècnica. -- *Per valorar el criteri "competència lingüística" cal presentar la documentació assenyalada a l'annex I apartat criteris no avaluables automàticament del plec de clàusules administratives.