Data i hora oficial: dijous 19 de setembre de 2019, 23:19:03
Sincronitza Interrupcions

Instruments de Gestió Urbanística

 

Instruments de Gestió Urbanística aprovats definitivament

26 publicacions
Projecte d'expropiació finques per ubicar l'anella olímpica dels Jocs del Mediterrani 2017
22/12/2014 14:39 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el 5 de desembre de 2014, acordà, entre d'altres, resoldre les al.legacions presentades en el tràmit d'aprovació inicial del projecte i aprovar-lo definitivament, aprovant definitivament la relació de béns i drets afectats en els mateixos termes en que va ser aprovada per la Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2014.
Regularització finques del projecte de reparcel·lació del PERI 2 Jaume I-Tabacalera
03/06/2014 13:30 - Registre de publicació

Text refós del projecte de regularització de finques del Pla especial d'ordenació i concreció del subsòl de l'espai comunitari privat lliure d'edificació de les finques 43, 44, 45, 46 (actualment 46-1 i 46-2) del projecte de reparcel·lació del PERI 2 Jaume I-Tabacalera, de Tarragona i constitució de règim de propietat horitzontal per parcel·les.

Àmbit

Espai comunitari privat lliure d'edificació corresponent a una finca en proindivís de les finques 43, 44, 45 46-1 i 46-2 del projecte de reparcel·lació del PERI 2 Jaume I-Tabacalera de Tarragona.

Data d'aprovació

Aquest document s'ha aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2013.

Modificació del projecte de reparcel.lació del Pla parcial núm. 9
04/12/2013 12:51 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2013 ha adoptat, entre d'altres, l'acord d'aprovar definitivament la modificació del projecte de reparcel.lació del Pla parcial núm. 9 en els mateixos termes que en l'aprovació inicial, en el sentit d'incorporar en el seu compte de liquidació provisional diverses despeses i canvis, així com el valor de les compensacions econòmiques en concepte del valor del moviment de terres dins de les parcel.les privades, acordades per l'Assemblea de propietaris del PP 9 de 15 de març de 2011, corregides a causa de la consideració dels imports a aplicar a la finca adjudicada núm. 24 propietat de VITACA, SL, d'acord amb el seu escrit de 23 de gener de 2012.
Compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del Polígon II de la Mora
24/07/2013 14:09 - Registre de publicació

DATA D'APROVACIÓ

La Junta de Govern Local en data 19 de juliol de 2013 va acordar  aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu de la urbanització del Polígon II de la Mora per un import total de 1.998.237,33 €, més IVA, que incorpora la rectificació dels coeficients de participació de les finques.

Publicació d'anunci al Bop

Text refós del projecte de reparcel·lació del PERI 7 Mas Morató
22/02/2013 08:01 - Registre de publicació

Àmbit

PERI 7 Mas Morató de Tarragona

Data d'aprovació

Per acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2013 s'han resolt les al·legacions presentades i s'ha aprovat definitivament el text refós amb les modificacions introduïdes a resultes de les al·legacions estimades.

Projecte de reparcel·lació Unitat d'Actuació núm. 1 de la MPPG en l'àmbit del PP2
30/11/2012 09:58 - Registre de publicació

Àmbit

Unitat d'Actuació 1 de la Modificació Puntual del Pla general en l'àmbit del PP2.

Data d'aprovació

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2009, va acordar aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la UA1 de la MPPG en l'àmbit del PP2

Modificació del projecte de reparcel·lació de la UA 27, Via Augusta
30/11/2012 09:58 - Registre de publicació

Àmbit

Unitat d’Actuació 27, Via Augusta.

Data d'aprovació

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2010, va acordar aprovar definitivament la modificació del projecte de reparcel·lació de la UA 27, Via Augusta.

Reparcel·lació voluntària de la UA 1601, “RAFAEL CASANOVA”
30/11/2012 09:57 - Registre de publicació

Àmbit

Unitat d'Actuació 1601, Passeig Rafael Casanova

Data d'aprovació

Per Decret de l'Alcadia de data 16 de febrer de 2009 es va resoldre aprovar definitivament la reparcel·lació voluntària de la UA 1601, Rafael Casanova.

Modificació del Projecte de reparcel·lació del PP 2 per a la reassignació del nombre d'habitatges de promoció pública
30/11/2012 09:57 - Registre de publicació

Àmbit

Abasta les illes 2, 11, 15 i 16 de l’àmbit del Pla parcial 2, sector nord, zona oest de Tarragona.

Data d'aprovació

Aquest document s'ha aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2008.

Substitució del sistema d'actuació del PP 21, Urbanització Rodolat del Moro
30/11/2012 09:57 - Registre de publicació

Data d'aprovació

Aquest document s'ha aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2008.


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica