Data i hora oficial: dijous 19 de setembre de 2019, 23:20:27
Sincronitza Interrupcions

Instruments de Gestió Urbanística

 

Instruments de Gestió Urbanística aprovats definitivament

26 publicacions
Compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del PP 13
19/12/2018 12:56 - Registre de publicació

La Junta de govern Local de 8 de novembre de 2018 va acordar aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu del PP 13, subsector 2, ctra. de València, que s’eleva a un import total de 4.873.173,83 € més IVA, del qual s’ha de descomptar el 15,38% de l’import de les obres d’urbanització que s’han d’imputar al sòl urbà confrontant, que ascendeix a la quantitat de 680.622,07€, del que es desprèn que el cost final efectiu a liquidar de les despeses que s’han d’imputar a l’àmbit del PP13, ascendeix a la quantitat de 4.192.551,76, més IVA
Projecte de regularització de finques al camí vell de Salou, accés polig. Entrevies
12/06/2018 08:03 - Registre de publicació

Aprovació definitiva del projecte de regularització de finques al camí vell de Salou, accés al polígon Entrevies, per acord de la Junta de Govern de 31-05-2018

Aprovació definitiva: Junta de govern Local de 31-05-2018

Regularització de les finques de RC 0339303 i 0339307 del Cr. Tenerife de Torreforta
03/05/2018 14:26 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2018 ha aprovat definitivament el projecte de regularització de finques entre una porció de terreny de la finca de RC 0339303, que pertany a la comunitat de propietaris de l'edifici Albatros i la finca de RC 0339307, propietat de l'Ajuntament de Tarragona, en els mateixos termes de l'aprovació inicial.
Projecte d'expropiació forçosa d'una porció de terreny de la parcel·la 57, polígon 18 (Pou Franqués)
17/02/2017 13:17 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern Local de 16-12-2016, es desestimen les al·legacions presentades contra l'acord del Consell Plenari de 29-07-2016, i s'aprova definitivament la relació de béns i drets afectats, entrant en la fase de determinació del preu just.

Aprovació definitiva: Acords de la Junta de Govern Local de16-12-2016 i de 2-02-2017

Substitució dels sistema d'actuació del PEMU 13b Turó de la Budellera sud
11/01/2016 09:51 - Registre de publicació

Aprovació definitiva:

La Junta de Govern Local per acord de 18 de desembre de 2015 ha aprovat definitivament la substitució del sistema d'actuació del PEMU 13 b, Turó de la Budellera sud.

Projecte d'expropiació per taxació conjunta dels terrenys afectats pel desenvolupament del P.A.U 65, Antiga Loste/URV
28/09/2015 10:30 - Registre de publicació

Mitjançant Decret de l'Alcaldia de 29-07-2015 es van resoldre les al·legacions plantejades i es va aprovar definitivament el projecte d'expropiació per taxació conjunta dels terrenys afectats pel desenvolupament del PAU 65, i la relació de béns i drets afectats.

Aprovació definitiva: Decret d'Alcaldia de 29-07-2015

Projecte de regularització de les parcel·les emplaçades als carrers Solana 33 i Bon Sol 2A, de la urb. Llevantina
18/09/2015 12:46 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern Local en la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de juliol de 2015, es va aprovar definitivament el projecte de regularització de les parcel·les emplaçades als carrers Solana 33 i Bon Sol 2A, de la urbanització Llevantina

Aprovació definitiva: Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2015

Projecte de reparcel.lació de la 2a. Modificació del PE de regularització d'aprofitament de la UA 27 Via Augusta de Tarragona
02/03/2015 14:19 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local que va tenir lloc el 20 de febrer de 2015, va acordar, entre d'altres, desestimar les al•legacions presentades i aprovar definitivament la modificació del projecte de reparcel.lació de la UA 27, als efectes d'adaptar-lo a les previsions contingudes en la segona modificació del Pla Especial de regularització d'aprofitament de la UA 27, que afecta a les illes E i C, presentat per la mercantil Promocions Savinosa SA.

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica