Data i hora oficial: dijous 26 de abril de 2018, 09:53:38
Sincronitza Interrupcions

Instruments de Gestió Urbanística

 
 

Instruments de Gestió Urbanística aprovats definitivament

23 publicacions
Projecte d'expropiació forçosa d'una porció de terreny de la parcel·la 57, polígon 18 (Pou Franqués)
17/02/2017 13:17 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern Local de 16-12-2016, es desestimen les al·legacions presentades contra l'acord del Consell Plenari de 29-07-2016, i s'aprova definitivament la relació de béns i drets afectats, entrant en la fase de determinació del preu just.

Aprovació definitiva: Acords de la Junta de Govern Local de16-12-2016 i de 2-02-2017

Substitució dels sistema d'actuació del PEMU 13b Turó de la Budellera sud
11/01/2016 09:51 - Registre de publicació

Aprovació definitiva:

La Junta de Govern Local per acord de 18 de desembre de 2015 ha aprovat definitivament la substitució del sistema d'actuació del PEMU 13 b, Turó de la Budellera sud.

Projecte d'expropiació per taxació conjunta dels terrenys afectats pel desenvolupament del P.A.U 65, Antiga Loste/URV
28/09/2015 10:30 - Registre de publicació

Mitjançant Decret de l'Alcaldia de 29-07-2015 es van resoldre les al·legacions plantejades i es va aprovar definitivament el projecte d'expropiació per taxació conjunta dels terrenys afectats pel desenvolupament del PAU 65, i la relació de béns i drets afectats.

Aprovació definitiva: Decret d'Alcaldia de 29-07-2015

Projecte de regularització de les parcel·les emplaçades als carrers Solana 33 i Bon Sol 2A, de la urb. Llevantina
18/09/2015 12:46 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern Local en la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de juliol de 2015, es va aprovar definitivament el projecte de regularització de les parcel·les emplaçades als carrers Solana 33 i Bon Sol 2A, de la urbanització Llevantina

Aprovació definitiva: Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2015

Projecte de reparcel.lació de la 2a. Modificació del PE de regularització d'aprofitament de la UA 27 Via Augusta de Tarragona
02/03/2015 14:19 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local que va tenir lloc el 20 de febrer de 2015, va acordar, entre d'altres, desestimar les al•legacions presentades i aprovar definitivament la modificació del projecte de reparcel.lació de la UA 27, als efectes d'adaptar-lo a les previsions contingudes en la segona modificació del Pla Especial de regularització d'aprofitament de la UA 27, que afecta a les illes E i C, presentat per la mercantil Promocions Savinosa SA.
Projecte d'expropiació finques per ubicar l'anella olímpica dels Jocs del Mediterrani 2017
22/12/2014 14:39 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el 5 de desembre de 2014, acordà, entre d'altres, resoldre les al.legacions presentades en el tràmit d'aprovació inicial del projecte i aprovar-lo definitivament, aprovant definitivament la relació de béns i drets afectats en els mateixos termes en que va ser aprovada per la Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2014.
Regularització finques del projecte de reparcel·lació del PERI 2 Jaume I-Tabacalera
03/06/2014 13:30 - Registre de publicació

Text refós del projecte de regularització de finques del Pla especial d'ordenació i concreció del subsòl de l'espai comunitari privat lliure d'edificació de les finques 43, 44, 45, 46 (actualment 46-1 i 46-2) del projecte de reparcel·lació del PERI 2 Jaume I-Tabacalera, de Tarragona i constitució de règim de propietat horitzontal per parcel·les.

Àmbit

Espai comunitari privat lliure d'edificació corresponent a una finca en proindivís de les finques 43, 44, 45 46-1 i 46-2 del projecte de reparcel·lació del PERI 2 Jaume I-Tabacalera de Tarragona.

Data d'aprovació

Aquest document s'ha aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2013.

Modificació del projecte de reparcel.lació del Pla parcial núm. 9
04/12/2013 12:51 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2013 ha adoptat, entre d'altres, l'acord d'aprovar definitivament la modificació del projecte de reparcel.lació del Pla parcial núm. 9 en els mateixos termes que en l'aprovació inicial, en el sentit d'incorporar en el seu compte de liquidació provisional diverses despeses i canvis, així com el valor de les compensacions econòmiques en concepte del valor del moviment de terres dins de les parcel.les privades, acordades per l'Assemblea de propietaris del PP 9 de 15 de març de 2011, corregides a causa de la consideració dels imports a aplicar a la finca adjudicada núm. 24 propietat de VITACA, SL, d'acord amb el seu escrit de 23 de gener de 2012.

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica