Data i hora oficial: dijous 24 de setembre de 2020, 20:38:09
Sincronitza Interrupcions

Instruments de Gestió Urbanística

 

Instruments de Gestió Urbanística aprovats definitivament

28 publicacions
Compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del PP9
05/11/2019 09:51 - Registre de publicació

Compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del PP9 aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 21 d'octubre de 2019.
Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU 58 a Túria oest
24/10/2019 13:06 - Registre de publicació

Per Decret de l'Alcaldia de 17 d'octubre de 2019 s'aprova definitivament el projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU 58 a Túria oest. Per decret de l'Alcaldia de 5 de maig de 2020 es resol esmenar el projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU 58 a Túria oest.

Aprovació definitiva: Decret de l'Alcaldia de 17-10-2019

Compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del PP 13
19/12/2018 12:56 - Registre de publicació

La Junta de govern Local de 8 de novembre de 2018 va acordar aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu del PP 13, subsector 2, ctra. de València, que s’eleva a un import total de 4.873.173,83 € més IVA, del qual s’ha de descomptar el 15,38% de l’import de les obres d’urbanització que s’han d’imputar al sòl urbà confrontant, que ascendeix a la quantitat de 680.622,07€, del que es desprèn que el cost final efectiu a liquidar de les despeses que s’han d’imputar a l’àmbit del PP13, ascendeix a la quantitat de 4.192.551,76, més IVA
Projecte de regularització de finques al camí vell de Salou, accés polig. Entrevies
12/06/2018 08:03 - Registre de publicació

Aprovació definitiva del projecte de regularització de finques al camí vell de Salou, accés al polígon Entrevies, per acord de la Junta de Govern de 31-05-2018

Aprovació definitiva: Junta de govern Local de 31-05-2018

Regularització de les finques de RC 0339303 i 0339307 del Cr. Tenerife de Torreforta
03/05/2018 14:26 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2018 ha aprovat definitivament el projecte de regularització de finques entre una porció de terreny de la finca de RC 0339303, que pertany a la comunitat de propietaris de l'edifici Albatros i la finca de RC 0339307, propietat de l'Ajuntament de Tarragona, en els mateixos termes de l'aprovació inicial.
Projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Mora
21/08/2017 12:11 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el 20 de juliol de 2017, va acordar resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Mora. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2020, va acordar, entre d’altres subsanar l’errada material detectada en el projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Móra, en el document del compte de liquidació provisional.
Projecte d'expropiació forçosa d'una porció de terreny de la parcel·la 57, polígon 18 (Pou Franqués)
17/02/2017 13:17 - Registre de publicació

Per acord de la Junta de Govern Local de 16-12-2016, es desestimen les al·legacions presentades contra l'acord del Consell Plenari de 29-07-2016, i s'aprova definitivament la relació de béns i drets afectats, entrant en la fase de determinació del preu just.

Aprovació definitiva: Acords de la Junta de Govern Local de16-12-2016 i de 2-02-2017

Substitució dels sistema d'actuació del PEMU 13b Turó de la Budellera sud
11/01/2016 09:51 - Registre de publicació

Aprovació definitiva:

La Junta de Govern Local per acord de 18 de desembre de 2015 ha aprovat definitivament la substitució del sistema d'actuació del PEMU 13 b, Turó de la Budellera sud.

Projecte d'expropiació per taxació conjunta dels terrenys afectats pel desenvolupament del P.A.U 65, Antiga Loste/URV
28/09/2015 10:30 - Registre de publicació

Mitjançant Decret de l'Alcaldia de 29-07-2015 es van resoldre les al·legacions plantejades i es va aprovar definitivament el projecte d'expropiació per taxació conjunta dels terrenys afectats pel desenvolupament del PAU 65, i la relació de béns i drets afectats.

Aprovació definitiva: Decret d'Alcaldia de 29-07-2015


Seu Electrònica